ܛܒ̈ܐ
ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ   ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ-ܘܠܝܬܐ ܕܟܠܝ ܝܠܗ ܕܗܘܝܠܘܢ̈ ܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܒܡܝܢܡܪ   ܢܝܘܝܘܪܟ - …
ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ-ܘܠܝܬܐ ܕܟܠܝ ܝܠܗ ܕܗܘܝܠܘܢ̈ ܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܒܡܝܢܡܪ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ- ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܡܗܟܡܬܐ ܕ …
ܛܠܒܬܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܬܪܐܡܦ ܒܝܕ 15 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܢܙܒܬ ܠܡܒܛܠܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܕܐܟܐ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ - 15 ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܕܝ ܣܝ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܢܛܪܬܐ …
ܐܡܢܘ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܟܠܝ ܫܘܬܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ - ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܐܡܢܘ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ  ܘ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܠܝ ܠܪܝܓܢܝ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܐ: ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܡܩܪܡܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ  ܝܠܗ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ. …
ܡܐܙܠܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܘܣܬܘܢ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܕܛܘܗܡܢܝܐ ܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܘܣܬܘܢ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝܐ ܕܚܕ ܓܘܕܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܘ ܣܢܕܢܐ̈ ܕܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܡܐܙܠܬܐ. …
ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ -  ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ …
ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ: ܦܠܫܐ ܒܡܝܢܡܪ ܝܠܗ ܓܙܡܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܦܢܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܢܙܒܬ ܠܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܝܢܡܪ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܠܡܢܐ …
ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ- ܒܪܒܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ- ܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܦܠܝ ܐܦ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܛܥܠܬܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ ܚܬܡܠܗ ܒܒܪܒܪܘܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕ2-2 ܗܠ ܕܣܘܪܝܐ ܫܩܠܗ ܠܦܣܣܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ̃ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܡܝܢܡܪ - ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܓܢܗ ܥܡ ܒܢܓܠܕܫ ܒܡܝܢ ܐܣܝܪܐ ܝܠܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢܓܠܕܫ ܐܡܪܘܢ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ ܡܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܢܐ̈ ܡܢ …
ܡܗܟܡܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܕܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܡܝܢܡܪ ܡܢ ܓܒܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܫܝܐ ܐܣܠܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܚܙܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ …
  ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܫܝܐ ܐܣܠܡܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܚܙܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܬܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܡܝܢܡܪ.  ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ …
ܡܘܬܐ ܕ400 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܓܝܐ ܒܡܝܢܡܪ- ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܢܙܒܬ ܠܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܐܚܪܝܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܝܢܡܪ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ …
ܦܘܢܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܢܓܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ  .   ܒܒܘܝܢܐܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩܐ ܕܥܡܐ ܡܫܡܢܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ  ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ  ܢܓܪܢ ܝܠܗ ܡܢ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ …
سه شنبه, 14 شهریور 1396 10:54

ܡܘܬܐ ܕ85 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ

ܡܘܬܐ ܕ85 ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܕܐܥܫ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ( ܡܥܪܒܼܐ) ܘ ܢܝܢܘܐ (ܓܪܒܝܐ)  ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܩܛܝܠܐ 35 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ …
ܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ ܠܐܒ ܡܐܟܼܘܠܬܐ ܘ ܕܪܡܢܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܒܢܓܠܕܫ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - 30 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܒܢܓܠܕܫ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܢܘ: ܒܪܓܻܐܢ ܠܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠ ܟܢܘܫܝܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܒܠܕ …
ܡܘܓܪܝܢܝ:ܟܘܬܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܛܥܘܠܐ ܝܠܗ ܒܢܘܪܐ- ܒܘܚܪܢܐ̈ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܐܘܪܚܐ ܓܝܣܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܣܠܘܢܝ ܐܡܪܗ: …
ܡܘܓܪܝܢܝ:ܟܘܬܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܛܥܘܠܐ ܝܠܗ ܒܢܘܪܐ- ܒܘܚܪܢܐ̈ ܠܝܬܠܘܢ̈ ܐܘܪܚܐ ܓܝܣܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܣܠܘܢܝ ܐܡܪܗ: …
ܙܪܝܦ̇ ܛܠܒܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܡܝܢܡܐܪ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܛܠܒܠܗ ܠܦܟܪܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ …