ܛܒ̈ܐ
ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܓܘܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܗܕܝܢܐ ܬܐܘܛܝܬܢܝܐ ܕܬܠܬܐ ܣܗܡܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܟ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܐ̈ ܘ ܐܪܡܢܝܐ ܒܡܚܝܕܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘ ܒܘܬ ܡܚ-ܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܦܠܣܬܝܢ …
ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ  ܐܫܛܪܐ̈ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܬܗܪܢ ܘ ܒܓܼܕܕ ܒܚܙܘܩܝܐ ܕܓܻܗܢܓܝ ܪܝ ܠܥܪܩ ܦܝܫܠܗܚ ܡܘܚܒܪܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ. …
ܣܗܕܘܬܐ ܕ9 ܝܠܘܦܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘ ܬܘܪܨܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕ12 ܝܠܘܦܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ̈ ܕ603 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܝܠܘܦܐ̈. …
ܣܗܕܘܬܐ ܕ9 ܝܠܘܦܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘ ܬܘܪܨܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕ12 ܝܠܘܦܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ̈ ܕ603 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܝܠܘܦܐ̈. …
ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ 2 ܦܢܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܕܡܫܩ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܓܢܗ̈ ܒܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܡܫܠܛܢܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܒܚܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ …
ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܒܒܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣܗܕܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ̈ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܒܬܗܪܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܗܘܝܠܗ ܐܪܚܐ ܒܒܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣܗܕܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܬܗܪܢ. ܐܗܐ ܣܗܕܐ ܝܘܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܟܻܘ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܐܰܚܪܝܢܐ ܗܠ ܐܕܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܦܝܫܢܬܐ ܘ ܡܪܐ ܕܟܘܬܪܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ …
ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ 10 ܐܫܛܪܐ̈ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܬܗܪܢ ܘ ܒܓܼܕܕ ܒܚܙܘܩܝܐ ܕܓܻܗܢܓܝ ܪܝ ܠܥܪܩ ܦܝܫܠܗܚ ܡܘܚܒܪܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ …
ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܢܕܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ 25 ܒܝܪܚܐ ܕܐܣܦ̇ܢܕ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܢܕܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ 25 ܒܝܪܚܐ ܕܐܣܦ̇ܢܕ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܕܩܙܩܣܬܢ. ܐܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܚܒܼܫܐ …
ܦܘܬܚܐ ܕܒܝܬ - ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܩܘܕܣ ܒܝܪܚܐ ܕܡܗ ܡܝܟܠ ܦܢܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܗ ܐܡܪܗ: ܝܪܚܐ ܕܡܗ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ ܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܠܘܒܠܬܐ ܠܩܘܕܣ ܘ ܒܕ …
ܐܡܢܘ: ܡܩܪܡܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܩܪܡܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܪܘܨܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܡܥܕܝܬܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܗܓܝܬܐ ܥܠ …
سه شنبه, 15 اسفند 1396 10:34

ܚܘܒܐ ܕܢܬܘ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܥܪܩ

ܚܘܒܐ ܕܢܬܘ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܥܪܩ ܝܢܣ ܐܣܬܘ ܠܬܢܒܪܓ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܬܠܢܬܝܟ ܓܪܒܝܬܐ ܕܢܬܘ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܠܟܘܬܪܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܓܼܕܕ 4 …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܡܫܬܐܠܢܐܠ̈ ܕܐܪܒܝܠ- ܒܓܼܕܕ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܦ̇ܘܐܕ ܡܢܨܘܪ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܪܒܝܠ ܘ …
ܒܚܘܪܙܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܪܒܘܬܐ ܕܡܪܕܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܬܗܪܢ: ܠܘܕܪܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܐܕܝܘܡ ܒܚܘܪܙܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܪܒܘܬܐ ܕܡܪܕܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ …
ܙܪܝܦ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ- ܝܘܪܘܦ ܓܪܟ ܡܬܒܼܐ ܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܬܒܼܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܙܪܝܦ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …
ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܘܨܠ ܕܥܪܩܡܫܬܐܠܢܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܥܡܐܩ ܕܝܠܗ ܐܰܣܝܪܐ ܒܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܥܡ ܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ …
ܡܫܰܟܻܚܬܐ ܕܚܕ ܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܟܢܫܝܐ ܡܢ ܡܫܝܚܝܐ̈ ( ܐܬܘܪܝܐ̈) ܒܡܘܨܘܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܫܰܟܻܚܬܐ ܕܚܕ ܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܟܢܫܝܐ ܕܐܝܬ ܒܓܘܗ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ. ܒܐܗܐ ܒܝܬ- …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܙ̇ܐܡ ܐܝܘ ܠܘܕܪܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ . ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܠܘܕܪܝܐܢ ܐܝܬܠܗ ܚܘܪܙܐ ܦܪܝܫܐ ܐܝܟ …
ܠܒܼܪܘܦ̇:ܪܘܣܝܐ ܐܝܪܢ ܘ ܬܪܘܟܝܐ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܝܗܒܼܢܐ̈ ܕܗܒܼܝ ܩܐ ܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܕܝܘܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ: ܦܘܣܩܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܩܘܕܣ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܕܥܬܝܕ ܕܫܠܡܐ ܕܦܢܝܬܐ  ܬܪܙܐ ܡܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܦܘܣܩܢܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …