ܛܒ̈ܐ
ܟܘܬܫܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܡܢܬܝܢܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܠܛܬܐ ܕ8 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܠܘܡܒܪܓ: ܡܢ ܕܐܟܻܝܘܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ  ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܠܛܠܘܢ …
جمعه, 11 آبان 1397 20:02

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ:ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܡܘܩܪܡܐ ܝܠܗ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܠܗ̇ : ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܡܘܩܪܡܐ ܝܠܗ . ܐܗܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܪܡܙܠܗ̇ ܥܠ ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ …
جمعه, 11 آبان 1397 20:02

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ:ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܡܘܩܪܡܐ ܝܠܗ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܠܗ̇ : ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܡܘܩܪܡܐ ܝܠܗ . ܐܗܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܪܡܙܠܗ̇ ܥܠ ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ …
جمعه, 11 آبان 1397 19:59

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ   ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ- ܝܬܒܼܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܦܪܢܣܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܗܠܒ ܒܣܘܪܝܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ …
ܚܘܙܕܓܐ ܕܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ30 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܕ2018 ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܙܒܛܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܚܬܡܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܟܠܝܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܕܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܝܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ - ܓܝܣܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܝܪܗ ܠܬܗܪܢ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܗܘܐܠܗ ܡܘܪܝܫܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ     ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ   ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܐܣܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ     ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܐܣܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ   ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܐܣܐ …
پنج شنبه, 10 آبان 1397 09:53

ܙܪܝܦ̇ ܕܝܪܗ ܠܬܪܢ

ܙܪܝܦ̇ ܕܝܪܗ ܠܬܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܕܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܝܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ - ܓܝܣܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܝܪܗ ܠܬܗܪܢ. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ …
ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܘܡܢ ܦܝܫܠܗ ܟܻܝܕܐ ܠܐܝܪܢ ܐܣܗܩ ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܠܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܙܝܕܢܐ ܘ ܝܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܘܡܢ ܟܻܝܕܠܗ ܡܢ ܐܣܥܕ ܒܢ ܛܪܩ ܐܠ …
ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ:ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܡܘܩܪܡܐ ܝܠܗ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܠܗ̇ : ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܡܘܩܪܡܐ ܝܠܗ . ܐܗܐ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܪܡܙܠܗ̇ ܥܠ ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܚܬܡܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܟܠܝܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܚܬܡܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܟܠܝܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܚܬܡܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܟܠܝܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܒܝܬܘܬܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘܚܘܙܕܓܐ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ.. …
ܬܪܡܦ: ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܙܘܢܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ …
ܩܣܡܝ: ܚܠܢܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܩܡ ܨܒܼܝܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܐܡܪܗ:  ܚܠܢܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܩܡ ܨܒܼܝܢܐ ܕܥܡܐ …
ܪܝܦ̇ : ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܗܘܝ ܡܢܬܝܢܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܒܐ ܓܗܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܩܪܡܢܬܐ  ܩܡ ܐܡܪܟܐ  …
ܟܘܬܪܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܟܝܬ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܒܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܠܐܗܗ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܟܝܬ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܒܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܠܐܗܗ ܒܘܬ ܩܣܬ ܕܙܘܙܐ  ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ. …