ܛܒ̈ܐ
ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ: ܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܓܪܟ ܦܐܫ ܡܘܟܠܝܐ ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܐܡܪܗ̇ ܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܓܪܟ ܦܐܫ ܡܘܟܠܝܐ.ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܩܬܪ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܐܠܠܗ̇ …
ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܕ ܐܙܠ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܘܙܣܬܢ . ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܦܠܚܢܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܦܝܫܬܐ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܪܪ ܒܘܬ ܓܕܫܐ ܕܣܝܠ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟܻܬܒܼܐ ܕܪܫ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܟܠܝܬܐ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܒܝܕ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ   ܟܠܝܬܐ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܒܝܕ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܒܝܕ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܐܗܐ ܟܬܒܼ ܩܛܥܝܬܐ ܝܘܡܐ …
ܦܘܣܩܢܐ ܩܐ ܒܪܓܙܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܠ ܚܡ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ- ܡܬܚܦܬܐ ܕܚܠܝܠܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ  ܦܪܠܡܢ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܘ ܚܝܠܢܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܨܪܬܐ ܕܗܒܼܝ ܡܢ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ …
ܛܠܒܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܩܘܪ̈ܕܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܕܝܢܐ ܡܫܠܛܢܐ ܥܠ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܡܢ ܐܦܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ …
ܡܚܝܕܬܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܢܝܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܨܪܐ ܕܐܠܝܙܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 26 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܝܗܘܐ ܩܒܠܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܠܐܬܐ ܓܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ …
چهارشنبه, 07 فروردين 1398 13:42

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܦܘܦܪܟܝܐ ܕܓܘܠܣܬܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܦܘܦܪܟܝܐ ܕܓܘܠܣܬܢ ܐܣܝܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܚܘܦܛܐ̇ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܼܼܕܐ ܒܦܢܝܬܐ ܬܦܝܩܐ ܒܣܝܠ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܘܠܣܬܢ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 7 ܒܝܪܚܐ …
ܡܟܪܘܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܝܗܘܐ ܩܒܠܢܐ ܕܐܪܚܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܻܝܢ ، ܐܠܡܢ، ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܒܢܝܫܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܠܨܝܘܬܐ …
سه شنبه, 06 فروردين 1398 17:17

ܗܡܙܡܬܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܦܪܢܣܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܦܪܢܣܐ   ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܻܝܢ ، ܐܠܡܢ، ܦܪܢܣܐ ܘ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܟܢܘܫܝܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܢܝܫܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܚܕܫܘܠܛܢܐ ܘ ܪܐܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܘܬ ܣܝܠ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܕܫܐ ܕܣܝܠ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܫܝܪܐܙ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ  ܥܡ ܛܠܒܬܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ …
ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܨܢܥܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܪܒܝܗ  ܚܘܝܕܐ ܒܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܫܪܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܥܠ ܨܢܥܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܫܡܛܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ. ܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ …
ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܘܟܪܬܝܟ ܕܣܘܪܐ( ܩܘܪܕܝܐ̈) ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܚܘܬܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 3 ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 22 ܒܝܪܚܐ ܕܐܣܦܢܕ ܓܢܗ ܬܘܨܠܡܠܘܢ̈ ܩܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ …
ܬܪܡܦ ܘ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܟܡܝܘܬܐ ܕܠܐ ܪܙܝܘܬܐ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܡܥܪܒܼܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܒܓܼܘܙ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܡܘܟܪܬܝܟ ܕܩܘܪܕܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܐ ܓܼܘܙ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܗܘܐ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܕܢܚܐ …
ܡܫܬܐܣܬܐ ܕܪܟܬܘܪ ܕܒܘܫܗܪ ܕ2 ܘ 3 ܒܐܩܡܐ ܕܩܝܛܐ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܡܫܬܐܣܬܐ ܕܪܟܬܘܪ ܕܒܘܫܗܪ ܕ2 ܘ 3 ܒܐܩܡܐ ܕܩܝܛܐ ܕ1398  ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢܝܗܒܼܠܗ …
ܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܐܠܟܢܣܢܕܪ ܦ̇ܢܕܪ ܒܝܠܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܓܻܠܬܐ …
ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܐܝܟ ܡܚܫܚܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ …