ܛܒ̈ܐ
ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܚܝܠܗ ܚܘܙܕܓܐ ܓܘܪܐ ܥܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܚܝܠܗ ܚܘܙܕܓܐ ܓܘܪܐ ܥܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܪܝܦ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܐ ܒܣܘܪܝܐ. ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܐܘܦ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܚܘܙܕܓܐ ܓܘܪܐ ܥܠ ܙܝܢܐ̈ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܘ ܐܘܦ …
ܕܫܕܫܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܪܠܫܐ ܩܐ 191 ܓܗܐ ܒ24 ܣܥܬܐ̈ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ   ܬܗܪܢ- ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ: ܡܠܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܐܣܝܪܐ …
ܙܪܝܦ̇ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  ܕܗܘܝ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬ̈ܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܆ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܥܕ ܕܝܢܐ̈ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܐܡܪܗ:  ܬܘܪܟܝܐ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܕܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܪܚܩܢܗ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܒܓܘܐ ܕܐܦܪܐ ܕܣܘܪܝܐ .  ܦܕܪܝܟܐ …
ܚܘܙܕܓܐ ܕ 300 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ  ܥܠ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܓܼܙܗ ܒܫܢܰܬܐ ܕ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡܝܐ  ܥܡ ܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܙܓܕܐ ܕ300 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܥܠ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܫܢܰܬܐ …
ܕܪܝܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܰܣܝܪܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܢܒܓܻ ܒܣܘܪܝܐ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܠܬܘܪܟܝܐ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܢܒܓܻ ܕܣܘܝܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܠܒ …
ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܒܝܬ - ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܐܡܪܗ: ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܒܝܬ - ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܡܫܪܪܬܐ  ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ  ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܥܘܕܪܢܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ .ܦܠܛܬܐ ܚܕ ܓܒܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܝܠܗ ܣܢܕܢܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܗܘ ܐܘܦ …
ܙܪܝܦ̇:ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܕܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ  ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܝܪܢ ܝܢܐ̈ ܕܓܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܙܪܝܦ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ …
ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ …
ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ: ܐܝܬ 22 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܒܝܡܢ ܬܦܝܩܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܕܐܟܼܠܬܐ ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܝܡܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕ20 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܦܝܩܐ …
ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ: ܐܝܬ 22 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܒܝܡܢ ܬܦܝܩܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܕܐܟܼܠܬܐ ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܝܡܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕ20 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܦܝܩܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ: ܠܐ ܗܘܚ̈ ܥܡ ܐܡܪܟܐ ܒܬܚܪܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܢܟܪܐ - ܐܝܪܢܐ - ܡܘܠܘܕ ܟܻܘܘܫ ܐܘܓܼܠܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܬܪܘܗܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܒܝܠ ܬܘܢܣ ܘ ܐܠ ܓܻܙܝܪ ܒܘܬ ܟܻܝܕܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܥܪܒ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܡܢ ܬܘܢܣ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠ ܓܻܙܝܪ ܚܫܠܗ̇ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܢܝܫܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ …
ܗܡܨ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܗܟܡܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܕܗܘܝ ܡܗܟܡܢܐ̈ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ. …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܗܘܟܡܐ ܕܐܣܝܪܘܬܐ ܩܐ 27 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗܪܝܢ ܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܚܠܝܦ̇ܗ ܝܗܒܼܾܗ ܠܗܘܟܡܐ ܕܐܣܝܪܘܬܐ ܩܐ 27 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܓܢܗܐ ܕܢܫܪܬܐ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̇ ܕܐܡܝܢܘܬܐ …
ܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܗܘܐܠܠܗ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘ ܐܗܐ …
ܣܢܕܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܢܒܓܻ ܡܠܠܐ ܕܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܢܒܓܻ. ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܠܒ ܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܕܡܝܬܪܝ ܦܣܟܘܦ̇ ܡܢ ܒܬܰܪ …