ܛܒ̈ܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܟܡܐ ܓܗܐ ܡܚܝܠܗܘܢ ܗܘܝܬܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܒܝܬܘܬܐ̈ .  ܐܠ ܡܝܕܝܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܚܝܠܗܘܢ̈ …
ܫܪܝܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܝܚܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܙܘܕܐ ܡܢ 23 ܝܘܡܢܐ̈ ܥܒܼܪܐ ܝܢܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕ  ܝܚܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕ ܫܘܪܝܐ ܡܗܟܡܬܐ ܟܢܫܝܬܐ …
  ܟܘܬܪܐ ܕܕܒܼܩܬܐ ܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܐܕܝܘܡ ܕܒܼܩܠܗܘܢ̈ ܩܐ 7 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܡܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐܒܘܐ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܠܐ ܝܢܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕ ܐܙܕ ܫܗܪ ܕܐܝܪܢ ܒܓܕܫܐ ܕܡܥܕܢ ܥܠ 42 ܓܢܬܐ̈ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܡܥܕܢ ܕܐܙܕ ܫܗܪ  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܘܠܣܬܢ ܒ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕ7 ܐܣܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܗܘܝܠܗ 42 ܓܢܬܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܥܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܢܬܘ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܠܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܥܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܢܬܘ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ …
ܪܗܛܐ ܚܕܰܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܙ̇ܢܒܼ- 16 ܒܝܐܪ ܗܡܙܡܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܫܪܝ ܒܙ̇ܢܒܼ ܕܣܘܝܣ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܣܬܦ̇ܢ ܕܝ ܡܝܣܬܘܪܐ ܩܝܘܡܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܘܥܪܢܐ …
ܦܠܚܢܐ ܥܣܩܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܚܕܰܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܬܚܠܘܦܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܦܪܝܫܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܢ ܒܝܬ …
 ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕ ܐܙܕ ܫܗܪ ܕܐܝܪܢ ܒܓܕܫܐ ܕܡܥܕܢ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܡܥܕܢ ܕܐܙܕ ܫܗܪ  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܘܠܣܬܢ ܒ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕ13 ܐܣܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܗܘܝܠܗ 35 ܓܢܬܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܣܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܢܫܪܬܐ ܕܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ  ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܡܕܝܢܘܬܐ ܕ ܣܒܣܛܝܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܢܒܠܘܣ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ  ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܕܪܒܢܬܐ …
ܢܬܢܝܗܘܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܒܘܫ ܓܻܠܕܐ ܕ ܬܪܐܡܦ ܥܠ ܬܠ ܐܒܼܝܒܼ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ 2 ܫܒܬܐ̈ ܐܚܪܝܢܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܢܓܻܪܐܢ ܓܝܣܐ ܡܘܫܟܝ ܕ ܝܡܢ ܒܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܐܠ ܕ2 ܕܝܠܗ ܡܘܫܟ ܡܢ ܐܕܫܐ ܕܒܠܣܬܝܟ  ܡܚܝܠܗ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒ ܢܓܻܪܐܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ …
ܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘܪܘܣܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ  ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܡܥܒܼܕܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܣܙܓܪܘܬܐ  ܕܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܩܘܡܬܐ ܕܓܕܫܐ ܗܘܝܐ ܒܣܘܪܝܐ. …
  ܐܕܝܘܡ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܦ̇ܪܢܣܐ ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦ̇ܪܢܣܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܬܐ  ܡܢ ܡܘܪܝܫܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܝܗܒܼܢܐ̈ ܕܩܠܐ ܒܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈  ܘ ܒܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܢܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܐܕܝܘܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܦ̇ܩܢܣܬܢ ܝܘܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܓܘܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ …
ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܦܠܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕܡܫܝܪܦ̇ܗ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܘ ܡܚܝܬܐ ܕܐܬܐ ܕܥܪܩ ܥܠ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. …
ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܒܚܝܠܢܘܬܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܫܡܐ ܕܝܡܐ ܩܐ ܒܘܡܒ ܦܝܫܬܐ ܙܘܪܙܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܝܘܡܐ ܕ ܫܒܬܐ 16 ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܪܕܝܒܗܫܬ ܒܟܢܫܐ ܕ ܨܘܒܝܐ̈ ܗܘܝܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܒܘܡܒ …
ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܡܡܠܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܗܐ ܡܡܠܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܢܝ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܠܛܐ ܕܗܙܡܝܬܐ ܕ ܐܣܬܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܘܬ ܦܠܛܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܣܬܢܗ ܒܩܙܩܣܬܢ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ. ܐܝܟ …
ܡܘܣܟܘ: ܐܝܪܒܠܢܐ ܦܠܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܗܘܢ̈ ܗܩܘܬܐ ܕܦܪܚܬܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܘܚܒܪܗ ܒܐܡܝܢܘܬܐ  ܒܣܘܪܝܐ ܗܡܙܡܢܐ ܥܠܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܣܬܢܗ ܒܩܙܩܣܬܢ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܦܣܣܐ ܕܦܪܚܬܐ ܥܠܠ ܡܢ ܐܢܝ ܦܢܝܬܐ̈ …