ܛܒ̈ܐ
ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܕܕܐܥܫ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܘ ܒܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܕܨܚܘܪܐ̈- 100 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܦܩܝܠܗ ܠܚܕ ܡܫܝܢܐ  ܒܟܢܫܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܒܨܝܦܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܕܢܗܪܐ …
ܩܣܡܝ: ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܝܠܗ ܚܕܐ ܛܥܠܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܘ ܠܒܢܢ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܓܢܗܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܒܝܕ ܗܪܝܪܝ …
ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܝܥܕ ܗܪܝܪܝ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ- ܙܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܘ …
ܬܪܡܦ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܩܪܝܬܝܩܝ ܘ ܐܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܓܢܗ  ܢܙܒܬ ܠܒܪܓܻܐܡ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܢܗ.     …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܦܪܣ- ܩܠܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ …
ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܛܝܘܦܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܥܡܐ ܫܘܪܝܠܞ ܚܘܪܙܐ ܕ13 ܒܝܪܚܐ ܕܐܒܢ ܚܘܪܙܐ ܕ ܡܝܩܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕ13 ܒܝܪܚܐ ܕܐܒܢ ܝܘܡܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܟܠܝ ܐܬܪܐ ܦܝܫܠܗ ܢܛܝܪܐ ܩܡ ܬܪܥܐ ܕܩܢܐ …
ܥܪܩ- ܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܐܥܡ ܗܘܝܠܗ̇ ܐܙܕ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܐܥܡ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܘܕܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܡܪܟܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ  ܡܢ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕ 6 ܘ …
    ܥܪܩ- ܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܐܥܡ ܗܘܝܠܗ̇ ܐܙܕ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܐܥܡ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ …
  ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܡܪܟܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ  ܡܢ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕ 6 …
  ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܡܪܟܐ     ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܠܠܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ  ܡܢ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܝܘܡܢܐ̈ …
ܬܓܒܪܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈: ܩܣܬ ܕܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ̇  ܡܢ ܬܚܡܢܝܬܐ  ܪܒܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܦܝܫܝ ܪܫܝܡܐ ܒܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܚܕܰܬܐ ܪܗܛܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ …
ܝܬܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܒܬܗܪܢ- ܦܠܛܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܬܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܐܙܪܒܝܓܻܢ: ܦܘܬܝܢ ܐܡܪܗ  ܟܪܝܕܘܪ ܕ ܓܪܒܝܐ- ܬܝܡܢܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ- ܬܦܩܬܝ …
ܒܝܬܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܐܙܪܒܝܓܻܢ: ܦܘܬܝܢ ܐܡܪܗ  ܟܪܝܕܘܪ ܕ ܓܪܒܝܐ- ܬܝܡܢܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ- ܬܦܩܬܝ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܝܪܢ ܪܒܐ ܡܠܝܬܐ  ܝܘܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ - ܪܫ …
ܪܘܣܝܐ ܐܙܪܒܝܓܻܢ: ܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܣܘܪܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘ ܓܐܙ ܬܗܪܢ ܐܝܪܢ-  ܐܠܗܡ ܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ  ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܦܘܬܝܢ ܥܡ ܕܝܗ: ܢܣܝܢܐ ܛܒܼܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܟܐ ܡܨܚ ܗܘܝܠܢ̈ ܢܝܫܐ ܡܚܘܝܕܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܥܬܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܩܘܒܠܗ ܩܐ ܦܘܬܝܢ ܪܫ …
ܓܻܒܪܝ ܐܢܨܪܝ: ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܬܠܬܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܐ ܙܡܝܢܐ ܕ 12 ܦܘܣܬ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܐܣܬܢܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܗܘܣܝܢ ܓܻܒܪܝ ܐܢܨܪܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܫܪܟܢܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ …
ܒܓܼܕܕ ܠܐ ܩܘܒܠܐ ܠܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܡܚܕܪܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܘܪܚܬܐ̈ ܬܚܘܡܢܝܐ ܥܡ ܐܪܒܝܠ- ܗܡܙܡܬܐ ܐܚܟܻܝ ܒܫܘܝܠܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܥܪܩ ܒܓܼܕܕ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܠܐ ܩܘܒܠܐ ܠܟܻܘ ܚܕ …
ܐܠܗܟ ܥܠܝ ܐܙܦ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܠܗܡ ܥܠܝ ܐܘܦ̇ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ: ܒܥܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܩܘܒܠܬܐ ܢܝܘܝܘܪܟ- ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܟܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܐܗܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܬܪܡܦ …