ܛܒ̈ܐ
ܝܘܢܝܣܦ̇ ܨܢܕܘܩܐ ܕܨܒܝܐ̈  ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ11 ܡܠܝܘܢ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܢܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܢܐ̈ ܒܦܠܫܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܕܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܦܠܫܐ.  ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ …
ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܠ ܢܨܪ ܘ ܡܘܩܬܕܐ ܨܕܪ ܡܗܕܝܢܐ ܕܙܘܥܐ ܕܨܕܪ ܕܥܪܩ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܥܪܘܢ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܡܚܝܕܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦ̇ܪܟܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ.  ܐܝܟ …
ܝܘܢܝܣܦ̇ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܩܛܠܐ̈ ܕܨܒܝܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ (ܝܘܢܝܣܦ̇) ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܩܛܠܐ ܕܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ ܒܘܬ ܦܠܚܢܐ ܚܕ ܓܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܣܗܡܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܦܠܫܐ ܬܓܪܝܐ ܘ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐܗ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ …
ܙܘܕܐ ܡܢ 40 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܦܠܘܛܝܩܐ ܬܓܪܝܐ ܕܬܪܡܦ ܩܝܘܡܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 40 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܬܒܼܠܝܬܐ ܒܙ̇ܢܒܼܕܣܘܝܣ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܦܠܘܛܝܩܐ …
ܝܬܒܼܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ -ܪܫ ܫܘܠܛܢܐ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܘܝܣ: ܓܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܝܠܗ ܣܦܩܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ: ܚܙܘܩܝܐ …
ܐܝܪܢ ܘ ܣܘܝܣ ܓܪܫܠܘܢ̈ ܛܪܢܐ ܥܠ 3 ܟܬܒ - ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܥܠܡܝܐ ܘ ܚܘܠܡܢܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ  ܦܝܫܠܘܢ̈ ܓܪܫܝܐ 2 ܒ.ܝܢܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܣܗܡܐ ܕܥܠܡ ܘ ܚܘܠܡܢܐ ܘ 1 ܣܙܓܪܘܬܐ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܥܕ ܒܟܢܘܫܝܐ ܓܘܪܐ ܬܓܪܝܐ: ܒܪܓܻܐܡ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܕܘܢܝܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܝܣ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈: ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܘܗܢܝ ܠܝܘܪܘܦ ܡܪܐ ܕܟܐܪ ܝܠܗ ܩܐ ܒܪܓܻܐܡ   ܢܝܘܝܘܪܟ- ܐܝܪܢܐ- ܦܝܫܠܘܢ̈ ܓܪܫܝܐ 2 ܒ.ܝܢܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܣܗܡܐ ܕܥܠܡ ܘ ܚܘܠܡܢܐ ܘ 1 ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܘܪܚܬܐ̈ ܒܗܙܝܪܘܬܐ …
ܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܗܘܐܠܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈   ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܥܕ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܫܪܝܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܙ̇ܘܥܝܗ ܒܕ ܫܩܒܗ̇ ܠܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܚܕ ܡܕܪܫܬܐ ܒܝܡܢ- 3 ܡܘܬܢܐ̈ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܢ ܕܘܢܝܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܪܗ̇: ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܒܨܒܝܐ̈ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܐܝܢܐ ܐܗܐ …
ܐܘܬܪܫ: ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܒܢܟܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܣܬܐ ܕܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ …
ܚܘܪܙܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܫܘܬܐܣܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܚܕ ܡܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܒܫܡܐ ܕܐܟܣܝܘܣ ܩܘܪܒܢܠܗ̇ ܠܚܕ ܐܫܛܪܐ ܓܢܝܙܐ ܕܥܠ ܒܢܝܕ ܕܝܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܕܐܡܪܟܐ ܦܠܛܠܗ ܡܢ ܬܚܘܬ …
ܒܘܠܬܘܢ: ܬܪܡܦ ܒܕ ܛܠܒ ܗܝܪܬܐ ܡܢ ܦܘܬܝܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܓܻܐܢ ܒܘܠܬܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܥܠܝܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܝ ܒܝ ܐܣ ܐܡܪܗ: ܬܪܡܦ ܪܫ …
ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܝܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܚܪܢ ܕܨܚܘܪܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕ ܚܠܡܐ ܪܒܐ ܡܙܕܝܢܐ ܩܐ ܒܬܰܪ ܢܫܘܬܐ ܘ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ   ܒܡܐܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܐܒܠܘܣ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܙܘܠܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘܝܐ̈.  ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܛܠܒܠܘܢ̈ …
ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܢܗ ܢܫܪܗ ܠܦܢܝܬܐ̄ ܦܪܝܫܐ ܕܦܢܝܬܐ ܟܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܒܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ 6 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ. …
ܬܦܩܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܫܝܠܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܠܐ ܫܠܝܘܬܐ ܘ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܢܝܟܪܓܘܥܗ ܒܥܠܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܢܝܟܪܓܘܥܗ 1 ܦܪܨܘܦܐ ܡܝܬܠܗ ܘ 11 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܝܢܐ …
ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ:134 ܣܗܕܐ̈ ܘ 15 ܐܠܦܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ: ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ( 30 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ) ܗܠ ܐܕܝܐ 134 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ …