ܛܒ̈ܐ
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܥܒܼܕܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܕܠܒ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܝܗ ܥܡ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܐܕܠܒ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ …
ܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܨܪܗ ܕܥܪܩ- 5 ܡܘܬܢܐ̈  ܘ 30 ܕܪܒܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܒܨܪܗ ܕܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡ ܚܪܝܒܼܘܬܐ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܠܡܢ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܩܢܘܢܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܩܢܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ …
ܒܥܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܚܠܘܦܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܛܠܒܠܗ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܩܣܬ ܕܦܠܛܬܐ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܥܝܐ ܒܝܕ ܢܫܪܬܐ ܒܓܘܠܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܐܗܐ ܥܠܝܡܐ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ …
ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܝܡܢ ܥܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܕܐܪܡܟܘ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܓܻܝܙܢ ܓܝܣܐ ܡܘܫܟܝ ܕܝܡܢ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ  ܡܚܝܠܘܢ̈ ܒܡܘܫܟ ܩܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܓܒܝܙܢ ܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. …
ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ: ܦܘܬܝܢ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ- ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܬܘܪܨܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܩܨܪܐ ܕܟܪܡܠܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ …
ܙܪܝܦ̇ ܕܝܪܗ ܠܬܗܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܣܘܪܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܝܗܘܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ …
ܫܪܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܒܬܗܪܢ ܟܢܘܫܝܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܚܘܒܪܓܢ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܫܘܪܝܠܗ  ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܐܗܡܕ ܓܻܢܬܝ ܒܬܗܪܢ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܕܥܒܼܪ ܡܘܪܝܙܐ  ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ …
ܫܕܪܬܐ ܕܡܨܥܝܐ ܓܝܣܝܐ  ܩܐ ܩܘܪܕܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܬܐ ܕܡܨܥܝܐ ܓܝܣܝܐ ܩܐ ܩܘܪܕܝܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܬܐ …
دوشنبه, 12 شهریور 1397 12:25

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܣܘܪܝܐ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܣܘܪܝܐ   ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ ܠܕܡܫܩ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ   …
ܒܝܥܘܬܐ ܕܦܐܦ ܡܢ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܓܕܫܐ ܢܫܝܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܢ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܕܒܡܦܠܚܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܐ ܕܒܼܩܢܬܐ ܩܡ …
ܪܘܗܢܝ: ܡܗܕܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܗܘܐܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܝܥܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܦܩܕܝܬܐ̈ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܬܦܩܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ  ܐܗܐ ܡܗܕܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܦܬܚܢܬܐ ܕܐܘܪܚܐ …
ܡܘܬܐ ܕ 8 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܡܢܬܠܘܢ̈ 8 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܕܩܘܘܘܡܠܘܢ̈ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܒܬܚܘܡܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ. ܚܕ ܦܗܒܐܕ …
ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܦܢܝܬܐ ܩܢܛܪܘܢ ܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܒܬܗܪܢ ܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܒܢܝܫܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܕܟܘܬܪܐ ܕܡܥܒܼܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ …
ܡܘܬܐ ܕܨܒܝܐ̈ ܒܝܡܢ ܘ ܩܒܠܬܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܩܘܒܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܠ ܚܕ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܨܒܝܐ̈ ܕܝܡܢܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܥܕܗ.. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܠܠܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ …
ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܝܰܬܒܼܬܐ 4 ܓܒܝܬܐ ܕܐܝܪܢ، ܣܘܪܝܐ ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܥܪܩ ܒܒܓܻܕܕ ܝܰܬܒܼܬܐ 4 ܓܒܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ، ܣܘܪܝܐ، ܪܘܣܝܐ ܘ ܥܪܩ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܣܝܥܬܐ̈ …
ܟܡܐ ܦܩܝܬܐ̈ ܒܕܡܫܩ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܡܐ ܦܩܝܬܐ̈ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܒܐܪܫܟܪܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܡܫܩ. ܪܫܐ ܬܘܕܝ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܒܝܬ - ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܝܗܘܐ ܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ. ܐܗܐ ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܝܠܗ ܒܫܡܐ ܕܐܠ …
ܗܘܠܢܕ: ܢܫܪܬܐ ܕܐܡܣܬܪܕܡ ܝܗܘܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ ܡܘܚܒܘܢ̈ ܕܢܫܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܐܡܣܬܪܕܡ ܕܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܕܪܒܢܬܐ ܕ2 ܓܢܬܐ̈ ܝܗܰܘܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܟܝ ܢܝܘܙ ܚܕ ܝܘܡܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ …