ܛܒ̈ܐ
ܬܦܩܬܐ ܓܢܙܬܐ ܕܬܓܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܣܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠܛܒܐ ܕܬܦܩܬܐ ܓܢܙܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܣܝܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܡܘܚܒܪܠܗ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܪܫ ܘ.ܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܓܼܙܗܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢܝܣܬܐ̈. ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܐܢ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ …
ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܢܬܢܝܗܘ ܒܕܥܒܼܪ ܙܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܢܕܬܐ. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܬܦܩܠܗ̇ …
ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܐܗܐ ܡܓܼܠܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ  ܗܘܝܠܠܗ̇ ܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܦܠܚܢܐ ܕܚܕ ܫܢܰܬܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܫܢܰܬܐ ܘ ܐܗܐ ܦܠܚܢܐ …
ܫܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ( ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1) ܐܕܝܘܡ ܗܘܝܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܥܡܢ ܒܬܗܪܢ.  ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܘܝܬ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܡܥܡܪܬܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܡܥܒܼܕܢܘܬܐ …
ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ  ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܝܘܐ ܒܒܝܬ - ܬܚܡܢܬܐ ܕܟܻܬܡ ܗܘܣ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܟܢܘܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܝ ܫܟܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܥܪܩܟܻܝ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ. ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܝܘܪܘܡܢܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ …
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 10:08

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܦܐܫܗ̇ ܢܛܪܬܐ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܦܐܫܗ̇ ܢܛܪܬܐ.  ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܗܘܡܙܡܐ ܒܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܒܝܠ ܬܪܡܦ ܘ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ …
ܣܢܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܬܗܪܢ ܝܠܗ̇ ܛܠܒܢܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܒܒܛܘܡܝܐ ܓܙܪܬܐ ܕܟܘܪܗ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܝܪܢ ܐܘܦ ܒܣܢܕܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܚܙܘܩܝܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ  ܚܫܠܗ ܠܓܒܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘ ܩܦ̇ܩܙ ܥܠ ܕܥܡ ܚܠܢܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܢܐ ܐܬܪܘܬܐ ܘ ܡܙܝܕܬܐ …
ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ. ܣܝܥܬܐ ܕܥܡ ܕܝܗ ܒܕ ܗܘܝܐ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܡܢ ܬܓܪܐ̈ ܕܣܗܡܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܘ ܣܗܡܐ ܕܦܪܨܘܦܝܐ.  ܐܗܐ …
ܝܰܬܒܼܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܠ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܘ ܒܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܫܘܪܟܐ ܝܘܐ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܼܝ ܡܢ ܐܝܪܢ . ܐܗܐ ܝܰܬܒܼܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܕܬܪܡܦ ܥܠ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܡܩܒܠܬܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ   ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܒܓܘܐ ܕܝܘܪܘܦ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܘܬܐ …
ܪܘܗܢܝ: ܦܠܛܐ ܘ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܪܒܐ ܝܩܘܪܬܐ ܪܘܗܢܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܚܢܢ ܒܫܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܙܝܕܐ ܝܘܚ ܠܢܦܩܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܕܫܡܢ ܘ ܐܢ ܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܡܢ ܐܗܐ …
ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܬܒܼܬܐ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܡܘܣܟܘ ܙܪܝܦ̇ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܙܪܝܦ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܙܐ ܥܡ ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܡܘܣܟܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܡܘܣܟܘ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܙܪܝܦ ܘ ܟܻܘܘܫ ܐܘܓܼܠܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܬܒܼܬܐ ܕܒܝܠ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܘܠܚ -ܙܝܢܐ̈ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܘ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܘܠܚ-ܙܝܢܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝ ܒܝ ܣܝ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܗܘܐܠܗ 44 ܓܢܬܐ̈ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܕܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܗܘܐܠܗ 44 ܓܢܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ …
یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 12:33

ܡܘܬܐ ܕ6 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܒܬܚܘܡܐ ܕܝܡܢ

ܡܘܬܐ ܕ6 ܓܝܣܝܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܒܬܚܘܡܐ ܕܝܡܢ ܒܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܝܡܢ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܓܝܣܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܝܡܢ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 6 ܓܝܣܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܒܐܗܐ …