ܛܒ̈ܐ
ܪܗܛܐ ܚܕܰܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ- ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܕܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܕ ܓܒܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -  ܫܘܪܝܠܗ ܪܗܛܐ ܚܕܰܬܐ ܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܥܡ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܠܠܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܥܪܩ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܢܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܥܡ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܘܬ ܦܪܫܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ …
ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܝܠܗ ܣܗܕܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܒܝܬ- ܝܬܥܣܗܩ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈ ܘ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕ ܢܬܐ ܢܝܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܕܝܢܘܬܐ  ܒܘܬ 200 ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ - ܣܗܡܐ ܓܢܝܙ̈ܐ ܕܕܐܥܫ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܥܒܼܘܕܐ ܝܢܐ̈ ܚܕ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܦܥܘܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܬ  ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܣܗܡܐ ܒܛܫܘܐ ܕܓܘܕܐܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ  ܕܡܐܟ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ  ܕܓܢܗ ܡܢ ܢܘܢܓܻܝܘܬܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܒܘܚܪܢ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ  ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܠܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
ܒܗܝܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܡܝܐ ܕܥܪܩ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗ  ܣܗܡܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܐܡܪܗ:ܒܗܘ ܚܘܪܙܐ ܕܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ  ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ)  ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܝܰܬܒܼܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܬܗܪܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕ13 ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܫܘܪܝܠܗ ܒܬܗܪܢ. ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܝܠܗ ܒܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ …
ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܐܙܕܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܩܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܕܙܪܝܦ ܩܐ ܥܡܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܐܓܪܬܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܐܙܕܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܬܚܘܬ …
ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܓܼܕܕ  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ ܕܗܘܝܠܗܘܢ̈ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܦܪܝܫܐܝܬ ܢܩܒܼܐ̈ ܘ …
ܬܠܚܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܡܘܨܘܠ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܩܪܡܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܡܘܨܘܠ  ܘ ܒܦܠܫܐ ܒܚܩܠܢܐ̈ ܕܦܠܫܐ  ܐܝܕܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܬܠܚܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܥܡܪܢܐ.  ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܬܒܼܬܐ ܕܒܘܡܒ  ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܢܓܼܝܦ̇ܝ  ܕܡܘܨܘܠ …
ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܗܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܐܚܪܝܢܐ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܗܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܩܢܛܪܘܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ .  ܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܬܡܙܬܐ ܕܣܗܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20 ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ20 …
ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܗܡܒܘܪܓ ܕܐܠܡܢ- ܬܪܙܐ ܡܝ: ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܦܠܚܢܐ ܙܘܙܢܝܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܠܢܕܢ - ܐܝܪܢܐ -  ܬܪܙܐ ܡܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܗܡܒܘܪܓ ܕܐܠܡܢ ܘ ܠܚܕܪܘܢܐ …
ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܢܬܢܝܗܘ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܒܡܐܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ ܘ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܠܐ ܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܦܪܘܢܕܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܕܚܪܝܒܼܘܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ …
ܥܪܩ ܗܕܘܪܐ ܓܢܗ ܩܐ ܙܘܝܚܐ ܕܚܐܪܘܬܐ- ܚܘܬܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܡܘܨܘܠ ܘ ܥܪܩ ܒܓܼܕܕ ܐܝܪܢܐ- ܒܢܩܫܐ ܐܚܪܝܬܐ ܦܝܫܬܐ ܦܪܣܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕ ܚܘܦܛܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ  ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܚܙܝܬܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ  …
ܣܢܕܬܐ ܡܩܝܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ -ܐܘܝܘܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܙܝܢܐ̈ ܐܬܘܡܝܐ ܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ - ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܙܢܣ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ …
ܦܪܢܣܐ ܛܠܒܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ̈ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ - ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܛܠܒܠܗ ܕܝܗܒܼܐ ܚܘܕܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ  ܒܚܘܪܙܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕ1500 ܒܢܝܢܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ …
ܬܦܩܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܘ ܦܘܬܝܢ-2 ܣܥܬܐ̈ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ̈ ܒܣܘܪܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܩܐ ܓܗܐ …
ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܐܝܡ- ܦܘܬܝܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܣܘܙܓܪܘܗܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܘܠܕܝܡܪ ܦܘܬܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ …