ܛܒ̈ܐ
  ܢܦܠܬܐ ܕܒܘܝܝܢܓ737 ܕܪܘܣܝܐ ܒ50 ܡܘܬܢ̈ܐ  ܐܝܪܒܠܢ ܒܘܝܝܢܓ ܕܪܘܣܝܐ ܒܥܕܢܐ ܕܝܬܒܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒ ܚܕ ܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢ ܒ ܡܥܪܒܐ ܕܪܘܣܝܐ ܢܠܗ ܘ 50 ܚܙܘܩܐ ܡܝܬܠܗܘܢ.  
ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܝܟܐ ܫܘܚܠܦܠܗ̇ ܬܚܡܢܬܗ̈ ܒܘܬ ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܝܥܕܪܬܐ ܠܒܬܪܝܝ ܕܟܡܐ ܣܢܬܘܪܗ ܥܠܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܓܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ، ܗܕܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܝܟܐ ܫܘܚܠܦܠܗ̇ ܬܚܡܢܬܗ̈ ܒܘܬ ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܝܥܕܪܬܐ ܠܒܬܪܝܝ ܕܟܡܐ ܣܢܬܘܪܗ ܥܠܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܓܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ، ܗܕܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܒܥܘܬܐ ܕܐܘܒܡܐ ܡܢ ܦܪܠܡܢ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܐ: ܠܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ.  ܝܪܟ ܐܘܒܡܐ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫ ܒܫܒܐ ܩܐ ܗܕܡܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙ̇ܢܣ ܒܘܬ ܥܒܼܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ، ܡܘܚܒܪܠܗ ܕ ܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܫܩܠܬܗ ܒܠܗ ܦܨܘܥܝܬܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘܓܘܪܐ.  ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ …
ܐܦ̇ܓ̣ܡ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪ̈ܝܬܐ ܬܠܝܬܝ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܣܪܒܼܢܬܐ  ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܬ ܐܡܪܐ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ …
ܐܦ̇ܓ̣ܡ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪ̈ܝܬܐ ܬܠܝܬܝ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܣܪܒܼܢܬܐ  ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܬ ܐܡܪܐ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ …
 ܥܪܩ ܟ̰ܝ: ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܬܠܝܬܝܐ: ܙ̇ܪܝܦ̣،ܐܫܬܘ ܘ ܟܪܝ ܡܣܝܡܢܐ ܝܘܐ ܥܒܣ ܥܪܩ ܟܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ، ܐܡܪܐ ܝܠܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ، ܐܫܬܘܢ ܘ ܟܪܝ ܝܘܐ ܡܣܝܡܢܐ.  ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ …
ܠܒܼܪܘܦ̇: ܕܪܩܘܒܼܠܝ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܪܝܐ ܝܢ̈ܐ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܙ̇ܢܒܼ ܣܪܓܝ ܠܒܪܘܦ ܘܙܝܪ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܐܡܪܐ ܝܠܕ: ܡܥܕܝܬܐ ܕܚܕ ܣܝܩܘܡܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܦܝܠܗ ܠܒܬܪܝ ܕܙܢܒ ܕ 2 ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ …
50 ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܒܚܝܐ ܝܢ̈ܐ ܒܡܣܟܝܢܘܬܐ  ܡܢܝܢܐ ܕ ܡܣܟܝܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܠܡ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܬܚܘܡܐ ܕ50 ܡܠܝܘܢܐ ܓܢܬܐ.  ܐܗܐ ܟܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܗ ܒܝܕ ܝܗܒܝ …
   ܡܫܪܪܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܙ̇ܢܘ ܕ2  ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܟܪܢ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܓܠܕܐ ܕܡܢܘܫܐ ܕܙܢܘ ܕ 2.  ܐܚܙܪ ܐܒܪܗܝܡܝ ܩܝܘܡܐ ܕܐܗܐ …
ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܕܣܢܕܢ̈ܐ ܕܡܘܪܣܝ ܒ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܡܨܪ  ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܥܒܕܐ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܐ ܡܘܢܦܠܐ ܕܡܨܪ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ …
ܐܝܦܟ ܡܙܝܘܕܗ ܝܠܗ̇ ܠܡܚܦܛܢܘܬܗ̇ ܒܘܬ ܚܠܢܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ  ܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܘܐܣܪܐܝܠ aipac  ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܚܠܢܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ.  ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ : ܐܝܦܟ …
ܫܚܠܦܬܐ ܡܢܰܫܠܬܢܬܐ ܕܕܘܟܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ  ܒ ܦܟܪܬܐ ܠ ܙܝܕܬܐ ܕܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܕܕܩܪܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܕܡܥܢܐ ܒܡܨܪ ܡܫܬܠܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܦܨܠܐ ܡܢܫܠܬܢܐ ܫܘܚܠܦܠܗܘܢ ܠ ܕܘܟܐ ܕܡܗܟܬܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ …
ܙܪܝܦ̱ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܦܘܢܝܐ ܚܫܝܚܐ ܕܡܥܪܘܐ ܩܐ ܬܚܡܢܝ̈ܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܚܫܝܚܐ ܕܡܥܪܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ . ܙܪܝܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ …
ܡܗܟܡܬܐ ܕܓ̰ܣܘܣܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܝܕ ܩܝܘܡ̈ܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܣܝܥܬܐ ܕ9 ܓܢܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠܡܗܟܡܬܐ ܕܓܣܘܣܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܗܘܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ.
 ܫܪܟܬܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܒ ܝܰܬܒܼܬܐ ܪܗܛܝܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܰܢܫܝ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕ̈ܐ  ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܒܝܗܒܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܬܐ ܕ 18 ܝܪܚܝܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܆ܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒ ܥܠܬܐ …
 ܚܐܪܘܬܐ ܩܐ 26 ܐܣܝܪ̈ܐ ܦܠܣܛܝܢܝ̈ܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܙܒܛܢܢܐ  ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܒܟܘܬܪܐ  ܚܕ ܣܗܡܢ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܛܘܡܝܐ ܕܫܠܡܐ ܥܡ ܫܘܬܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܐܙܕܘܬܐ ܕ26 …
ܗܡܙܡܝܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܫܘܬܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܐܝܪܢ ܘ ܫܘܬܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܬܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒ ܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܪܒܐ ܡܣܝܡܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗܘܢ ܘ ܐܡܪܗܘܢ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܕܥܬܝܕ …