ܛܒ̈ܐ
ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕ ܩܘܝܡܐ : ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܗܝܘܢܣܬܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܙܝܢ̈ܐ ܐܬܘܡܝܐ ܝܠܗ ܩܝܘܢܛܝܢܘܣ ܟ̰ܡ ܓܘܪܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܘܬܒܼܝܠ.  ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܚܡܢܐܝܝ ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ …
ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕ ܩܘܝܡܐ : ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܗܝܘܢܣܬܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܙܝܢ̈ܐ ܐܬܘܡܝܐ ܝܠܗ ܩܝܘܢܛܝܢܘܣ ܟ̰ܡ ܓܘܪܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܘܬܒܼܝܠ.  ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܚܡܢܐܝܝ ܡܗܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕܒܐܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ …
ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܡܢ ܕܡܘܟܪܣܝ ܩܒܘܠܐ ܝܢ̈ܐ ܝܘܬܪܢܐ ܒܘܬ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܝ
ܥܒܼܘܕܐ ܕ ܙܕܩ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ:ܐܬܘܪ̈ܝܐ ݂ܐܪܡܢܝܐ ܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒ ܣܘܪܝܐ ܝܢ̈ܐ ܣܢܕܢ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ
ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܪܒܐ ܦܝܫܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܐܢܝ ܒ ܫܒܼܝܠܐ ܕ ܗܩܝܬ̈ܐ ܕ ܐܠܦܘܗ ܚܕ ܠܝܠܐ
ܐܒܘܢܐ ܗܘܐܟܝܡ ܡܢܘܟܝܐܢ ܡܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܫܡܗܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ
ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ ܕܙܒܘܢܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܓܒܝܬ̈ܐ ܕܕܥܬܝܕ
 ܨܚܨܝܢܐ ܐܡܪ̈ܝܟܝܐ ܐܰܡܪܐ ܝܢ̈ܐ: ܒܨܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܙܘܙܢܝܐ ܕܐܰܢܫ̈ܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܢܫܢܩ̈ܐ ܕܢܦܠܬܐ ܘ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܙܘܙܢܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.
شنبه, 24 تیر 1391 14:05

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܘܪܘܦ:

ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܥܒܻܕܢܘܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܕ ܡܕܢܚܝܬܐ ܡܨܥܝܬܐ
شنبه, 24 تیر 1391 14:04

ܡܢ ܒܬܪ ܫܬ̈ܐ ܝܘܡܢ̈ܐ:

ܫܠܝܘܬܐ ܒܘܬ ܛܚܛܚܬܐ ܕ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܐܢ
ܡܒܘܥ̈ܐ ܛܒܝ̈ܐ ܒ ܣܝܥܬܐ ܕ ܓܒܝܬ̈ܐ ܕܡܝܬ ܪܡܢܝ ܡܘܚܒܪ̈ܘܢ
ܗܕܡ̈ܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܻܬܐ ܐܝܬ ܗܘܠܘ̈ܢ ܓ̰ܡܥܬܐ ܓܢܝܙܬܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܘ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ.
ܥܒܕܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܪܩܘܠ ܣܘܪܝܐ
ܐܗܐ ܒ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܒܗܘܕܐ ܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܝܪܢ.
 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܰܡܪܐ ܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܟܘܬܫܐ ܕܐܝܬ ܒ ܣܘܪܝܐ ܒܩܐܡ
ܡܠܠܐ ܕ ܟܘܦܝ ܥܢܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܐܡܘܬ̈ܐ ܒ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕ ܕܝܘܗ ܥܡ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ.
سه شنبه, 30 خرداد 1391 13:43

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܟܢ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܟ̰ܝܢ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ.
 ܝܗܒܼܝ -ܛܒ̈ܐ ܕܦܪܣ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥ̈ܐ ܛܒܝ̈ܐ ܐܕܝܘܡ ܟܬܒܼܠܘ̈ܢ:
 ܕܘܕ ܠܝܡܒܐ ܣܝܘܡܐ ܡܫܡܗܐ ܆
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܠܘܡܘܢܕ ܒܟܬܒܐ ܝܠܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ 2012 ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܩܣܬܐ ܕܩܛܥܠܬܐ ܕܓܢܐ.