ܛܒ̈ܐ
ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܛܠܒܠܗ ܠ ܝܗܒܠܬܐ ܕ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܡܗܨܪܬܐ ܕ ܓܙܗ.ܗܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦܡܫܘܪܪܗ ܠ ܢܓܪܢܘܬܐ ܕ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܫܪܝܬܐ ܕ 2300 ܚܝܠܘܬܐ ܓܝܣܝܐ ܒ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܒܘܚܪܢܐ ܡܢܫܠܬܢܐ.  ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܥܕܘܢܘܬܐ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܚܝܠܘܬܐ ܩܘܪܕܝܐ ܡܫܡܗܐ ܠ ܦܝܫܡܪܓܗ ܡܢ ܬܠܬܐ ܚܩܠܢܐ ܫܘܪܝܠܘܢ ܠ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕ ܥܪܩ.  ܐܢܐ ܚܩܠܢܐ ܝܢܐ ܒ ܫܡܐ …
ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܦܓܢܣܬܢ ܓܪܫܠܗ ܛܪܢܐ ܠ ܚܕ ܒܬܪ ܐܘܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܥܡ ܐܡܪܝܟܐ. ܐܗܐ ܒܬܪ ܐܘܝܘܬܐ ܩܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܐܠܡܪܝܟܐ ܒܝܗܒܐ ܝܠܗ ܦܣܣܐ ܕ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܕ 2012 …
ܥܠܝ ܫܡܚܐܢܝ ܩܝܘܡܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܒ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܐܬܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕ ܬܦܩܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ ܣܘܪܝܐ .. ܫܡܚܐܢܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܬܦܩܠܗ ܒ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
سه شنبه, 08 مهر 1393 23:24

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܒܬܚܘܡ̈ܐ

  ܓܝܣܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܠܢܬܐ ܕ ܕܩܪܝܬܐ ܘ ܦܠܫܐ ܒܝܠ ܩܘܪܕܝܐ ܘ ܓܘܕܐ ܕ ܐܥܫ ܠ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܢܝ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܗܠܒ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕ …
ܘܠܝܕ ܡܘܥܠܡ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܡܢ ܐܡܪܝܟܐ ܛܠܒܠܗ ܕ …
ܐܦܢ ܗܠܡ ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ ܡܟܠܝܬܐ ܘ ܦܘܪܓܠܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܒ ܫܘܝܠܐ ܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ ܙܢܘ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܝܬ ܢܝܫܢܩܐ ܡܣܝܡܢܐ ܒܘܬ ܚܘܒܐ ܕ ܝܘܪܘܦ …
ܡܠܠܬܐ ܕ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܟܝܢ ܒ ܦܟܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܪܡܙܬܐ ܕ ܥܣܩܘܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܐܝܢܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܦܟܢ ܐܝܬܠܗ ܗܒܝ …
سه شنبه, 08 مهر 1393 09:38

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܥܒܼܪܗ ܠ ܬܗܪܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܡܢ ܒܬܪ ܫܪܟܬܐ ܒ ܬܪܝܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܪܐܫܢܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܚܕܪܘܢܐ ܕ ܝܡܐ ܕ ܚܙܪ …
ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒ ܡܫܪܪܬܐ ܠ ܕܫܡܢܝܬܗ ܡܢ ܐܝܪܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܓܙܡܬܐ ܒܘܫ ܓܘܪܬܐ ܘ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܕܐܥܫ ܩܐ ܕܘܢܝܐ.  ܢܬܢܝܗܘ ܕ ܗܡܘܙܡܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕ ܬܚܒܪܢܐ ܕ ܦܪܠܡܢ ܕ ܐܝܪܠܢܕ ܠ ܐܝܪܢ ܕ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܥܒܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܐܣܪܘܢܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕ ܝܣܘܪܐ ܕ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܙ ܘܐܗܐ …
  ܚܕ ܗܕܡܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܒܒܠ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܠ ܣܝܬܪܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ 60 ܚܢܬܐ …
ܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܙܝܕܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܠ ܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ. ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܐܡܪܐ: ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ …
ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܡܢܬܝܬܐ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܕ ܣܕܐ ܕ ܡܩܕܕܝܗ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܐܥܫ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܘܬ ܐܗܐܩܘܡܬܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܚܪܗ ܒ ܕܥܬܝܕ.
ܟܢܘܫܝܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕ ܗܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܚܘܒ ܝܡܐ ܕ ܚܙܪ ܐܕܝܘܡ ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܗܓܝܬܐ ܕ ܝܕܥܝ ܫܘܠܐ ܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ …
ܥܒܣ ܥܪܩܟܝ ܗܕܡܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܗܡܙܡܢܐ ܕܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܐܡܪܐ ܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܒܨܘܪܐ ܠ ܬܪܝܢ ܫܒܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܕ ܫܪܝ .  ܥܪܩܟܝ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܝ ܛܒܐ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܦܪܣ ܡܢ ܐܝܪܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕ ܡܫܠܡܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܦܪܢܣܐ ܒ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܡܘܥܒܕܠܘܢ ܠ ܡܗܟܡܬܐ ܕ ܥܒܕܘܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܘ ܢܫܪܝܬܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܢܙܪ ܠ ܦܠܚܢܐ ܕ ܐܝܢܪܢܬ ܡܥܕܘܝܐ ܝܠܗ ܕ ܡܢ ܒܬܪ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܛܒܐ ܘ ܚܒܪܐ ܦܪܝܫܐ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܚܘܪܣܢ ܒܣܘܪܝܐ …
دوشنبه, 07 مهر 1393 10:29

ܫܢܬܐ ܕ 2012 ܡܘܬܐ ܕ 8500 ܥܪ̈ܩܢܝܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܦܪܣ ܚܙܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܦܠܛܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܫܢܬܐ ܕ ܩܐܡ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 8550 ܓܢܬܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ0  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܥܗܕܬܐ …