ܛܒ̈ܐ
ܗܕܡ̈ܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܻܬܐ ܐܝܬ ܗܘܠܘ̈ܢ ܓ̰ܡܥܬܐ ܓܢܝܙܬܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܘ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ.
ܥܒܕܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܪܩܘܠ ܣܘܪܝܐ
ܐܗܐ ܒ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕ ܡܗܡܘܕ ܥܒܣ ܒܗܘܕܐ ܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠ ܐܝܪܢ.
 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܰܡܪܐ ܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܟܘܬܫܐ ܕܐܝܬ ܒ ܣܘܪܝܐ ܒܩܐܡ
ܡܠܠܐ ܕ ܟܘܦܝ ܥܢܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܐܡܘܬ̈ܐ ܒ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕ ܕܝܘܗ ܥܡ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ.
سه شنبه, 30 خرداد 1391 13:43

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܟܢ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܟ̰ܝܢ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ.
 ܝܗܒܼܝ -ܛܒ̈ܐ ܕܦܪܣ ܒ ܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥ̈ܐ ܛܒܝ̈ܐ ܐܕܝܘܡ ܟܬܒܼܠܘ̈ܢ:
 ܕܘܕ ܠܝܡܒܐ ܣܝܘܡܐ ܡܫܡܗܐ ܆
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕܠܘܡܘܢܕ ܒܟܬܒܐ ܝܠܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ 2012 ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܩܣܬܐ ܕܩܛܥܠܬܐ ܕܓܢܐ.
ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܬܪܐ ܟ̰ܡ ܨܦܝܝ ܩܐ ܚܨܝܪ̈ܘܝܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝ̈ܐ
ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܣܪܝܢܝܐ ܕܠܒܢܢ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܠܘܬܐ ܥܡ ܫܒܝܠܐ ܕ ܟܘܟܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܕܡܕܢܣܐ ܠ ܡܥܪܒܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܟܢܕܐ.
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܡܘܚܒܪܐ ܠ ܣܢܕܬܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܡܢ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ ܒ ܙܢܘ ܗ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܗܝܪܬܐ ܩܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ
 ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܢܙܒܬ ܠ ܦܠܛܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ ܕ1+5 ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܝ.
 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: ܗܝ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܩܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܝܠܗ ܚܫܬܐ ܠܓܒܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܪܙܐ ܡܪܐ ܕܟܝܢܘܬܐ.
یکشنبه, 21 خرداد 1391 11:32

24 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ

 ܒܘܡܒܪܐܢ ܘ ܦܠܫܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ (ܓܝܣܐ) ܘ ܚܝܠܘܬ̈ܐ ܡܟ̰ܘܟܒܢ̈ܐ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܗܘܝܠܘ̈ܢ ܣܒܒ ܕ24 ܡܘܬܢ̈ܐ.
ܘܙܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܒܪܝܬܫ
ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ
ܓܢܕܝ ܟܬܝܠܘܦ̣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ ܐܬܪܗ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܡܝܪܝܟܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ.
ܐܝܪ̈ܒܠܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܣܗܝܘܢܝܐ ܢܫܪ̈ܘܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܩܙܐ ܘ ܒ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܘܪܒܢܗ.