ܛܒ̈ܐ
ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܢܙܪ ܠ ܦܠܚܢܐ ܕ ܐܝܢܪܢܬ ܡܥܕܘܝܐ ܝܠܗ ܕ ܡܢ ܒܬܪ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܛܒܐ ܘ ܚܒܪܐ ܦܪܝܫܐ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܚܘܪܣܢ ܒܣܘܪܝܐ …
دوشنبه, 07 مهر 1393 10:29

ܫܢܬܐ ܕ 2012 ܡܘܬܐ ܕ 8500 ܥܪ̈ܩܢܝܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܦܪܣ ܚܙܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܦܠܛܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܫܢܬܐ ܕ ܩܐܡ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 8550 ܓܢܬܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ0  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܥܗܕܬܐ …
ر ܪܓܒ ܬܝܒ ܐܪܕܘܓܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܒ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܣܬܢܒܘܠ ܐܡܪܐ: ܬܘܪܟܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܝܐ …
ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܝܘܡܐ ܕ ܕܥܒܪ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܣ ܒ ܣ ܐܡܪܐ: ܡܨܥܝܐ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܛܒܐ ܒ ܐܡܪܝܟܐ ܗܡ ܟܠ …
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܪܒܐ ܝܪܚܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܐܦܢ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܠܐ ܡܩܘܪܒܢܘܢ ܠ ܚܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ ܒܘܬ …
م.ܩܘܪܕܝܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܚܙܝܬܐ ܕ ܕܪܩܘܠܘܬܐ ܥܡ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܥܠ ܩܘܪܕܝܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܝܘܡܢܐ ܐܚܪܝܐ ܒ ܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܟܘܒܠܝ ܕܝܠܗ ܩܘܪܒܐ ܠ …
  ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܒ ܣܙܘܩܝܐ ܠ ܪܘܣܝܐ ܒ ܒܣܬ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕ ܐܣܬܐܪܚܐܢ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܗ ܒܫܝܢܐ ܒܝܕ ܐܙܓܕܐ  ܒܝܬ ܐܙܓܕܘܬܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕ ܡܕܝܢܬܐ  …
  ܪܘܣܝܐ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܡܚܘܝܕܗ ܠ ܣܘܪܝܐ. ܒܝܘܡܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܐܡܪܝܟܐ ܥܡ ܪܚܡܗ ܒ ܒܗܢܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܕܠܗ …
  ܝܕܥܝ ܫܘܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒ ܕܘܢܝܐ ܢܝܫܐ ܡܢ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܠ ܣܝܬܪܐ ܕ ܕܐܥܫ ܘ ܐܚܪܝܢܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒ ܣܘܪܝܐ ܒܝܥܕܝܐ ܝܢܐ ܡܢܦܠܬܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕ ܒܫܪ ܐܣܕ ܘ …
  اܩܘܪܕܝܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘ ܣܚܘܪܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܠܡ ܒܪܥܩܐ ܝܢܐ ܡܢ ܙܕܘܬܐܐ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ . ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܘܪܝܬܐ ܝܠܗ ܡܢ ܟܡܐ ܫܒܬܐ ܩܡ ܐܕܝܐ …
    ܟܢܫܐ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܢܝܟܠܣ ܗܝܣܡ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܕܝܐ ܐܝܟ ܐܙܓܕܐ ܕ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒ ܣܘܥܪܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܦܓܢܣܬܢ..
  ܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܣܝܬܪܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕ ܡܬܐ ܕ ܟܘܒܠܝ ܒ ܣܘܪܐ ܕܝܠܗ ܒ ܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕ ܬܚܘܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܗܘܝܠܘܢ …
  ܙܢܪܠ ܡܪܬܝܢ ܕܡܦܣܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܐܡܪܐ: ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܫܪܝܐ ܝܢܐ ܒ ܥܪܩ ܕ ܐܢ ܗܘܝܐ ܠܙܡ ܦܝܫܝ ܡܘܦܠܚܐ ܕܪܩܘܒܠ ܣܝܬܪܐ ܕ ܕܐܥܫ …
  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܒ ܗܡܙܡܬܐ ܒ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܐ: ܫܘܝܘܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܕ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܩܝܘܢܛܝܢܘܣ ܕ ܬܪܘܪܝܣܡ ܝܠܗ …
ܙܪܝܦ ܕ ܝܠܗ ܬܓܒܪܢܐ ܪܗܛܝܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܠܐ ܡܩܘܘܠܐ ܝܘܡܐ ܕ ܥܪܘܒܬܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒ ܢܝܘܝܘܪܟ ܒ ܐܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܕ ܝܘܐ ܒܘܬ ܡܝܩܪܬܐ …
  ܡܘܗܡܕ ܓܘܕ ܙܪܝܦ ܘܤܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܘ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܐܙܓܕܐ ܕ ܝܘܪܦ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ  5+1 ܗܘܝܠܠܘܢ ܚܕ ܬܦܩܬܐ …
      خبرگزاری فرانسه تصریح کرد: حسن روحانی اعلام کرد که زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق بسیار کوتاه است، پیشرفت هایی که ظرف چند روز اخیر شاهدش …
  ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܐܫܘ ܫܝܬܕ ܦܪܣ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕ ܝܗܒܠܬܐ ܕ ܚܕ ܡܚܫܚܬܐ ܚܕܬܐ ܘ ܐܗܐ ܡܚܫܚܬܐ ܝܠܗ ܚܡܝܬܐ ܕ ܦܠܓܐ ܕ ܣܢܬܪ ܦܝܘܙܐ ܘ ܡܦܠܚܬܐ …
  ܪܒ ܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܓ ܝܡܐ ܫܠܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠ ܢܓܪܢܘܬܗ ܡܢ ܩܪܒܢܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢܐ ܦܠܫܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܠ ܬܚܘܒ ܗܘܝܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ.  ܐܗܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܡܘܙܝܕܠܗ …