ܛܒ̈ܐ
یکشنبه, 22 دی 1392 11:32

ܙܡܪܬܐ-ܪܡܣܝܢ ܫܝܢܘ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒ ܬܫܪܝܢ 2014 ܠܪܘܣܝܐ ܐܙܓܕܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܬܗܪܢ ܐܡܪܐ: ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ، ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܩܛܝܬܐ ܕ ܒ ܬܫܪܝܢ 2014 ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܐ ܕ …
    ܐܗܡܕ ܓ̰ܪܒܐ، ܩܐ ܩܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܦܝܫܠܗ ܓܘܒܝܐ ܐܝܟ ܬܓܒܪܢܐ ܕܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܫܘܝܐ ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ، ܕܣܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠ ܥܡ ܗܘܟܡܐ ܕܐܣܕ …
ܣܝܥܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܬܠܝܐ: ܪܘܡ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ̇ ܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܕܣܬܐ ܕ5+1 ܣܝܥܬܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܒ ܐܝܪܢ، ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܕܣܬܐ ܕ5+1. …
شنبه, 30 آذر 1392 11:53

ܙܡܪܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ ܣܪܓܝܙ

   ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܢܫܪܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ ܥܠ ܥܘܡܪ̈ܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܢܫܪܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ ܥܠ ܥܘܡܪܢܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܣܒܒ ܕܪܘܣܘܝܘܬܐ ܕܟܦܘܪܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܗܘ ܐܝܬܗܘܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܚܕܟܡܐ …
ܣܝܥܬܐ ܟܪܣܬܝܢܬܐ-ܐܣܠܡܝܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢ: ܨܗܝܘܢܝ̈ܐ ܝܢ̈ܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ̈ܐ ܡܢ ܐܦܪܐ ܕܓܢܗ  ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܟܪܣܬܝܢܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐܕ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܢܕܘܟܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝܐ ܡܢ ܐܦܪܐ …
ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܐܫܐ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕܡܢܕܠܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܐܦ̰ܪܝܟܐ ܬܝܡܢܝܬܐܙ ܐܗܐ ܒܣܡܬܐ ܕܪܐܫܐ ܦܝܫܠܗ̈ ܫܘܕܪܬܐ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܡܢܕܠܐ ܝܘܡܐ …
  ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܘܗܢܝ: ܐܘܪܚܐ ܕܩܢܘܢܐ ܩܐ ܫܩܠܬܐ ܕܦ̇ܝܠܬܪ ܡܢ ܦ̇ܝܣ ܒܘܟ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܥܛܘܢܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܕܦܦܝܠܬܪܝܢܓ ܡܢ ܥܠ ܦܝܣ ܒܘܟ ܐܡܪܐ: ܣܝܥܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܦܐܦ ܘ ܦܘܬܝܢ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ  ܦܘܬܝܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܐ ܕܓܢܗ ܠܐܝܛܠܝܐ ܘ ܘܬܝܟܢ، ܝܘܡܐ ܕܬܧܪܝܢܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܒ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܩܕܡܝܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ …
  ܥܡܪ̈ܢܐ ܐܝܪܢܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܢ̈ܐ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܝܬܠܗܘ̈ܢ ܟ̰ܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܒܘܬ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܟܘܢܣܘܠܝ ܘ ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܪܢܝܐ ܕܥܒܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕ …