ܛܒ̈ܐ
ܡܗܡܢܦܪܣܬ : ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܬܰܪ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ، ܢܝܫܐ ܡܢ ܫܪܟܬܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܠܡܬܝ ܡܘܥܕܝܠܗ ܫܩܠܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܢܝܕ ܒܪ ܐܘܝܘܬܐ ܕ ܩܕܓܢ ܗܘܬܐ …
ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪ̈ܘܢ ܕܒܣܢܕܐ ܝܢ̈ܐ ܠܗܘܟܡܐ ܕܐܣܕ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܐܘܪܬܘܕܘܟܣ  ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܐ: ܟܪܣܛܝܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܠ ܡܘܬܐ ܝܢܐ ܣܢܕܢܐ ܕܗܘܟܡܐ ܕܒܫܪ ܐܣܕ ܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܙܐ ܒܕ ܟܠܫܝ. ܐܒܘܢܐ …
   ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܓ̰ܡܥܬܐ ܕ24 ܕܪ̈ܐܫܢܐ ܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܐܗܐܟܢܘܫܝܐ ܝܘܐ ܒ ܐܪܐ ܓܘܗܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܛܪ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܡܫܬܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܥܪܒܝܐ.  ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ …
ܓܘܕܐ ܐܬܪܝܐ ܕܗܒܼܝ ܕܐܝܪܢ ܒ ܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܫ̈ܐ ܪ̈ܒܝܥܝܐ ܕܩܛܪ  ܓܘܕܐ ܕܓܘܬܐ ܕܐܩܠܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܘܬ 22 ܫܢܐ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒ ܛܥܠܬܐ ܩܡ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܕ 3 ܥܠ …
ܐܓܪܬܐ ܕܨܠܗܝ ܩܐ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܚܕ ܟܬܒܐ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܙܝܢܐ …
دوشنبه, 05 فروردين 1392 09:00

ܦܪܘܝܙ ܡܘܫܪܦ ܥܕܪܗ ܠܦܟܣܬܢ

ܦܪܘܝܙ ܡܘܫܪܦ ܥܕܪܗ ܠܦܟܣܬܢ ܦܪܘܝܙ ܡܘܫܪܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܫܢܐ ܪܩܝܘܬܐ ܡܢ ܐܬܪܗ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܥܒܪܗ ܠ ܟܪܓܝ ܒ ܬܝܡܢܐ ܕܦܟܣܬܢ. ܗܘ ܒܥܕܢܐ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓ̣ܐ ܕܓܢܗ  ܐܗܡܕ ܡܥܙ ܚܬܝܒ ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܕܪܩܘܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܓܪܝܫܐ ܝܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܗ . ܒܕܥܒܪ ܦܝܫܐ ܝܘܐ ܬܘܢܝܬܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܓ̰ܐܢ ܟܪܝ ܥܡ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܒܐܪܫܟܝܬܐ ܕܥܪܩ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܗܘܡܙܡܠܘܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܘܚܪܢ ܒܥܪܩ.  ܓܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
125 ܡܘܬܢ̈ܐ ܘ ܕܪ̈ܒܢܐ ܒ ܚܕ ܦܩܝܬܐ ܒ ܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܒ ܥܠܬܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒ ܟܪܟܘܟ ܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ 125 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܘܢ ܘ ܕܘܪܒܢܘܢ ܐܗܐ ܡܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠ ܕܒܣ …
ܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒ ܐܣܬܢܒܘܠ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܒܝܠ ܗܕܡܐ ܢܦܠܗ ܠܒܬܪܝ ܒܙܝܕܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܒܝܠ ܗܕܡܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܕܝܝ ܒ ܐܣܬܢܒܘܠ ܕܬܘܪܟܝܐ ܢܦܠܗ ܠܒܬܪ …
ܩܪܝܬܝܩܝ ܪܘܣܝܐ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܦܝܫܬܐ ܒܪܝܐ ܒܝܕ ܐܡܪܝܛܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܗܘܕܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܦܝܫܐ ܒܪܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܘܬܐ ܡܥܪܘܝܐ ܒ ܪܫܢܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܘ ܡܚܘܝܕܗ ܒܦܢܝܬܐ …
دوشنبه, 21 اسفند 1391 09:09

ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܩܘܢܓܝܬ̈ܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܨܠܗܝ: ܫܢܰܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ، ܫܢܰܬܐ ܝܗܒܼܢܬܐ ܕܫܚܕܐ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܡܕܚܪܬܐ ܕܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܫܢܬܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܝܠܗ ܫܢܬܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: …
  ܥܘܬܕܐ ܕܚܘܦܛ̈ܐ ܥܒܼܘܕ̈ܐ ܕܙܘܠܐ ܕܓܐܙ ܕܐܝܪܢ ܠܦܟܣܬܢ-ܐܕܝܘܡ ܚܘܦܛܐ ܥܒܘܕܐ ܕܠܒܠܬܐ ܕܓܐܙ ܕܐܝܪܢ ܠ ܦܟܣܬܢ ܐܕܝܘܡ ܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܢ ܘ ܐܣܦ ܥܠܝ ܙܪܕܪܝ ܪܫ ܫܘܠܓܢ ܥܡܐ ܕܦܟܣܬܢ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܩܙܩܣܬܢ ܠܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܡܫܬܠܢܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܩܙܩܣܬܢ ܒܚܕ ܝܬܝܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܝܘܐ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܐܠܡܬܝ ܒܡܘܣܟܘ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ …
ܡܨܪ ܡܐܟ ܕܥܒܼܪ ܠܐ ܫܠܝܬܐ ܘܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܓ̣ܘܫܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܘܪܬ ܣܥܝܕ ܒܡܨܪ ܩܐ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܗ ܚܩܠܐ ܕܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܦܘܠܝܣ ܘܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ.  ܐܢܐ ܕܩܪܝܬܐ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܙܝܕܐ ܝܢܐ. ܡܕܝܢܬܐ …
  ܐܗܡܕܝ ܢܙܕ ܒ ܬܫܡܫܬܐ ܕܗܘܓܘ ܟ̰ܘܙ ܐܗܡܕܝ ܢܙܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܢ ܫܘܪܟܠܗ ܒܚܘܪܙܐ ܕܢܫܡܫܬܐ ܕܗܘܓܘ ܟܘܙ. ܩܘܪܒܐ ܠ33 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘܩܪܒܐ ܠ 50 ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܐܝܬܗܘܠܘܢ ܗܙܝܪܘܬܐ …
ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܢܫ̈ܐ- ܢܓܪܢܘܬܐ ܕܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܢ ܚܡܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܢܩܒ̈ܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܟܪܒܐ ܕܪܩܘܒܠ ܢܩܒܐ.  ܒܢ ܟܝ ܡܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ، ܝܘܡܐ ܕ …
ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢ̈ܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܫܪܝܬܐ ܕܩܣܬ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܘ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ  ܐܡܐܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܐ ܐܬܘܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܦܝܫܠܗ …
  ܡܠܠܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܐܫܬܘܢ: ܩܕܥܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܐܠ- ܥܠܡ ܒܝܕ ܝܘܬܠ- ܣܬ ܠܝܬܠܗ̇ ܝܘܣܘܪܐ ܥܡ ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܐܝܟܠ ܡܐܢ ܡܠܠܐ ܕܡܝܩܪܬܐ ܐܫܬܘܢ ، ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ …