ܛܒ̈ܐ
  ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܕ ܥܪܩ ܡܢ ܦܪܠܡܢ ܕ ܐܬܪܐ ܫܩܠܗ ܦܣܣܐ ܕ ܦܠܚܢܐ.  ܦܪܠܡܢ ܕ ܥܪܩ ܝܗܒܠܗ ܪܐܝ ܕ ܚܬܪܓܡܘܬܐ ܩܐ ܗܕܡܐ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܚܕܬܐ …
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܗܕܡܐ ܥܠܝܐ ܕ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܫܘܕܪܗ ܠܚܕ ܐܓܪܬܐ ܕ ܒܪܟܬܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕ ܥܪܩ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܒܘܪܟܠܗ ܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܒ ܥܪܩ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܒ ܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܐܝܟ ܚܕ ܐܓܪܬܐ ܒܘܪܟܠܗ ܠ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܐܘܚܕܢܐ …
ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܦܝܫܠܗ ܩܘܒܠܗ ܦܫܝܢܐ ܒܝܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܩܙܩܣܬܢ ܙ ܐܕܝܘܡ ܡܘܪܝܫܐ ܙܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ …
، ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܢܪܗܬܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܘ ܕܡܟܠܗ ܒ ܒܝܬ ܟܪܝܗܐ ܙ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܘ ܡܡܫܬܠܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܙܐ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܫܡܝ ܪܦܣܢܓܢܝ …
ܐܘܟܪܝܢ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕ ܡܚܝܕܬܐ ܥܡ ܢܬܘ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܩܣܬ ܣܢܩܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܫܪܬܙ ܕ ܐܢܐ ܫܪܬ ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܗܠܡ ܠܐ ܝܢܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܐ. ܝܕܥܝ ܫܠܐ …
آ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܬܪܢ ܐܡܪܐ: ܫܘܬܐܣܐ ܕ ܫܢܓܗܝ ܐܦܢ ܝܠܗ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܣܦܪܝܐ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܝܠܗ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܐܡܝܢܝܐ ܙܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܒܐܗܐ …
ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܪܘܫܡܝܬܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܐ ܡܘܪܝܙܠܗ ܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܝܕܥܝ ܫܘܠܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܒ ܫܡܐ ܕ ܡܪܟ ܓܠܢ ܘ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕ ܢ-ܒ-ܣ ܐܡܪܐ: ܐܚܢܢ ܠܝܬܠܢ ܢܝܫܐ ܘܬܚܡܢܬܐ ܕ ܥܒܕܬܐ ܕ ܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ ܕܪܩܘܒܠ ܓܘܕܐ ܕ ܕܐܥܫ ܒ ܐܬܪܐ ܕ …
ܢܨܝܚܘܬܐ ܚܕܬܐ . ܚܘܦܛܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ ܐܠ- ܐܢܒܪ- ܢܨܝܚܘܬܐ ܚܕܬܐ ܠܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܚܝܠܘܬܐ ܕ ܓܝܣܐ ܕ ܥܪܩ ܒ ܣܢܕܬܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ ܒܐܗܐ …
      ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܢܓܪܢܘܬܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܨܚܘܪܘܬܐ ܕ 8 ܡܠܝܘܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕ ܣܘܪܝܐ .    ܟܢܫܐ ܕ ܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕ …
"   ܢܝܟܪܘܢ ܒܪܙܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕ ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕ ܓܢܗ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ …
محمدجواد ظریف روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه 3، درباره همکاری ایران با آمریکا برای نابودی داعش، گفت آمریکایی‌ها تاکنون خیلی در این بحث جدی نبودند و به خاطر معیارهای …
یکشنبه, 16 شهریور 1393 10:27

ܐܝܪܢ ܘ ܦܪܣܬ ܫܚܠܦܬܐ ܠ ܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ

  ܗܢܪܝ ܟܣܝܢܓܪ ܘܙܝܪܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܚܕ ܡܡܠܐ ܕ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܬܓܡܝܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܒܐܡܪܐ ܝܠܗ: ܒ ܦܟܪܬܐ ܠ …
       ܚܕܐ ܓܘܕܐ ܡܢ ܣܠܦܝ ܒ ܐܬܪܐ ܕ ܐܘܪܕܘܢ ܒܫܩܠܐ ܝܠܗ ܗܕܡܐ ܡܢ ܨܚܘܪܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܐ ܗܝܪܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܐܥܫ. ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܚܘܝܕܗ ܥܡ ܓܘܕܐ …
  اܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕ ܕܐܥܫ ܡܘܥܒܕܐ ܝܠܗ ܠ ܕܒܩܬܐ ܘ ܚܡܝܬܐ ܕ ܒ ܐܡܡ ܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܘ ܨܒܝܐ ܡܢ ܫܝܥܝܐ ܘ ܐܝܙܕܝܐ ܒ …
      ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܝܘܡܐ ܕ ܚܡܫ ܒܫܒܐ ܝܗܒܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܥܒܕܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ ܕܚܕܬܐ ܒܝܕ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܒܝܬ …
ܓܘܕܐ ܕ ܓܘܬܐ ܕ ܬܘܪ ܕ ܐܝܪܢ ܒ ܕܥܠܬܐ ܬܪܒܝܥܝܬܐ ܕ ܓܢܗ ܒ ܦܠܛܐ ܕ 3 ܥܠ 1 ܗܘܝܠܗ ܩܪܡܢܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܒܠܙܝܟ ܘ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠ ܥܒܪܬܐ …
  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܡܢܝܢܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕ ܒܥܒܪܐ ܝܢܐ ܠܓܒܐ ܕ ܓܪܒܝܐ ܕ ܥܪܩ ܦܪܝܫܐܝܬ ܦܢܝܬܐ ܕ ܟܘܪܕܣܬܢ ܘ ܐܪܒܝܠ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܙܝܕܐ …