ܛܒ̈ܐ
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܡܘܪܣܝ ܥܡ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܕܓܒܝܬ̈ܐ ܕܦܪܠܡܢ ܒܡܨܪ ܡܟܬܒܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܣܪ ܡܘܚܒܪܠܗ: ܐܗܐ ܡܟܬܒܐ ܒܕ ܡܥܒܕܐ ܠ ܗܘܟܡܐ ܕܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܕܓܒܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. …
چهارشنبه, 16 اسفند 1391 09:09

ܡܢ ܓܘܕܐ ܕܙܡܪܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܕܡܪܝܡ

چهارشنبه, 16 اسفند 1391 08:38

ܗܘܓܘ ܟ̰ܒܼܙ ܡܝܬܠܗ

ܗܘܓܘ ܟ̰ܒܼܙ ܡܢ ܒܬܪ ܟܡܐ ܥܕܢܐ ܕ ܐܬܬܗܘܠܗ  ܡܪܥܐ ܕܣܪܬܢ ܒ ܫܢܐ 58 ܡܘܢܝܚܠܗ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܼܠ̈ܐ ܥܠ ܗܡܙܡܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܩܣܬ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܡܩܘܒܠܐ ܒ ܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕ ܩܣܬ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܗܡܙܡܬܐ. ܐܗܐ …
 ܐܡܝܪ ܣܝܪܝ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܟܘܬܪܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܝܡܐ ܐܙܕ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: ܐܝܪܢ ܥܡ ܢܝܫܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܕ ܦܝܫܗ ܒ ܡܝܐ …
ܡܗܡܢܦܪܣܬ: ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܗܡܕ ܫܗܝܕ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܢܘܢܝܬܐ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ،ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܚܒܪܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܙܕܩܐ ܐܢܫܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܒܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܩܢܘܢܐ. ܐܝܟ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܗܘܡܙܡܠܘ̈ܢ ܒܘܬ ܣܘܪܝܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܡܫܘܪܪܐ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܕܒܩܬܐ ܩܡ ܦܠܫܐ ܘ ܟܪܒܐ …
ܨܠܗܝ: ܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܦܐܫ ܫܪܝܐ- ܬܪܝܢ ܓܒܢ̈ܐ ܐܝܬܠܘ̈ܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪ̈ܐ ܨܠܗܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠ ܐܗܐ ܕܟܬܪܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕ ܐܝܪܢ ܒܕ ܦܐܫ ܫܪܝܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܡܠܬܝ̈ܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܡܠܬܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܗܘ ܡܢ ܟܠܝ ܓܘܕܐ ܘܕܣܝܬܐ ܛܠܒܠܗ ܕܫܪܟܝ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܡܠܬܝܐ ܒܘܬ ܦܘܪܩܢܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ 5+1 ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܝܕܥܝܠܗ̇  ܓܐܢ  ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܘܕܐ 5+1 ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܒ ܩܙܩܣܬܢ ܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ5+1 ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܒ ܩܙܩܣܬܢ ܚܬܡܠܗ ܕܓܒܐ ܐܝܪܢܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܒܨܪܬܐ ܕܒܥܘܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ …
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ ܪܐܝ ܕܚܬܪܓ̰ܡܘܬܐ ܩܐ ܘܙܝܪ ܡܘܚܫܚܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ: ܐܗܡܕܝ ܢܙܕ :ܟܠ ܚܕ ܡܠܬ ܡܚܒܐ ܕܡܩܘܝܐ ܠ ܕܘܟܘܗ ܚܫܚܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܥܠܡ،ܒܕ ܗܘܝܐ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ. ܪܫ …
ܟܡܐ ܪ̈ܦܦܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܕܟܗܪܝܙܟ ܫܘܪܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܣ:ܒܒܐ ܪܘܗܘܠ ܐܡܝܢܝ،ܘ ܟܡܪܢܝ ܟܡܐ ܪܦܦܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܥܒܪܘܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ.  ܡܫܬܠܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܝܢܘܬܐ ܠܐ …
ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ 5+1 ܐܕܝܘܡ ܒܕ ܫܪܝ ܪܗܛܐ ܚܕܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ 5+1 ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܡܬܝ ܕܩܙܩܣܬܢ ܒܕ ܫܪܝ.  ܣܥܬܐ ܗܡܙܡܢܬܐ …
ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕ ܐܬܐ ܠܐܝܪܢ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܐܠܡ: ܘܠܝܕ ܡܘܥܠܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܕܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܐܬܐ ܠ ܬܗܪܢ.
ܦ̣ܝܠܡܐ ܕܪܩܒܼܘܠ ܐܝܪܢܝܐ ܕܐܪܓܘ ܩܪ̈ܡܢܐ ܕܐܘܣܟܪ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܦܝܠܡܐ ܕܪܩܘܠ ܐܝܪܢܝܐ ܕܐܪܓܘ ܒ ܪܗܛܐ ܕ85 ܕܕܫܢܐ ܕܐܘܣܟܪ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ ܡܐܟ ܦܝܠܡܐ ܟܡ ܨܦܝܝ ܕܐܗܐ ܫܢܬܐ.  ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܬܘܪܨܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܠܝܠܝ ܒܐܠܡܬܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܢ.  ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܗܘܝܠܠܘܢ ܗܡܙܡܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ …
ܣܥܝܬܐ ܗܡܙܡܢܐ ܕܓܘܕܐ 5+1 ܥܒܪܘܢ ܠ ܐܠܡܬܝ ܣܥܝܬܐ ܗܡܙܡܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1 ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܪܗܛܐ ܚܕܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ܥܒܪܘܢ ܠܐܠܡܬܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܡ ܓܘܪܬܐ ܕܩܙܩܣܬܢ. ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܣܥܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ …
دوشنبه, 07 اسفند 1391 11:38

ܛܒ̈ܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܘ ܕܘܢܝܐ

  ܠܒܼܪܘܦ̣ ܘ ܐܫܬܘܢ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܗܡܙܡܝ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܒܓܠܕܘܬܐ ܕܘܤܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܥܡ ܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܩܝܘܡܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ …