ܛܒ̈ܐ
 ܚܐܪܘܬܐ ܩܐ 26 ܐܣܝܪ̈ܐ ܦܠܣܛܝܢܝ̈ܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܙܒܛܢܢܐ  ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܒܟܘܬܪܐ  ܚܕ ܣܗܡܢ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܛܘܡܝܐ ܕܫܠܡܐ ܥܡ ܫܘܬܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܐܙܕܘܬܐ ܕ26 …
ܗܡܙܡܝܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܫܘܬܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܐܝܪܢ ܘ ܫܘܬܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܬܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒ ܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ ܪܒܐ ܡܣܝܡܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗܘܢ ܘ ܐܡܪܗܘܢ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܕܥܬܝܕ …
ܪܘܗܢܝ ܦܪܨܘܦܐ ܟ̰ܡ ܚܫܝܚܐ ܩܐ ܫܩܠܬܐ ܕܕܫܢܐ ܕܫܠܡܐ ܕܢܘܒܠ ܪܒܐ ܡܢ ܫܪܟܢܐ ܒܚܕ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܬܐ ܡܘܥܒܕܬܐ ܒܝܕ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܐܢܓܠܣܢܝܬܐ ܕܓܪܕܝܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܕ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܨܪ ܫܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܚܒܼܢ ܐܠ ܡܘܣܠܡܝܢ ܦܘܠܛܠܗ ܡܢ ܨܕܪܐ ܕܓܒ̈ܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܨܪ ܡܘܥܒܕܠܗ ܠ ܦܠܛܬܐ ܕܫܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܚܒܢ ܐܠ ܡܘܣܠܡܝܢ ܡܢ ܨܕܪܐ ܕܫܡܢܐ ܕܓܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. …
ܡܢܬܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܐ ܓܝܣܝ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ  ܕܩܪܝܬܐ ܒܝܠ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܘ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܠܝ ܐܝܬܠܗܘܢ ܟܘܬܪܐ ܘ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܒܪܟܫܗ ܝܠܗ ܠܩܕܡܐ.  ܗܠܒ …
ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܝܐ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܩܒܠܗ̈ ܠܟ̰ܘ ܚܰ ܫܪܬ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒ ܟܢܘܫܐ ܕܙ̇ܢܼܒ ܕ2 ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܡܬܒܬܐ ܕܫܪܬ ܩܐ ܫܪܟܬܐ ܕܐܝܪܢ …
ܟܪܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܣܝܥܬܐ ܕܫܘܠܚ ܙܝܢ̈ܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܘܝܕܐ  ܪܐܢ ܦܪܘܣ ܐܙܓܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒ ܫܕܪܬܐ ܕܚܕ ܟܬܒܐ ܩܐ ܒܢ ܟܝ ܡܘܢܘ ܡܕܒܪܢܐ …
ܘܠܝܡ ܗܝܓ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܘܠܝܡ ܗܝܓ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܡܪܐ: ܐܬܪܐ ܕܕܝܗ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.  ܐܢܐ ܝܣܘܪܐ …
ܗ̇ܝ ܒܨܘܪܬܐ 78 ܡܘܬܢܐ ܒ ܦܩܝܬܐ ܕܥܪܩ  ܥܪܩ ܡܘܚܒܪܠܗ ܕ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܙܝܕܠܗ ܡܢ 78 ܓܢܬܐ.  ܒ ܚܕ ܦܩܝܬܐ ܕܒܘܡܒ ܒ ܐܪܫܟܝܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܙܓܘܕܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ …
یکشنبه, 14 مهر 1392 09:19

4 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܡܕܢܚܐ ܕܡܨܪ

4 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܡܕܢܚܐ ܕܡܨܪ  ܓܝܣܐ ܕܡܨܪ ܝܗܒܠܗ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕ4 ܓܢܬܐ ܒ ܡܕܢܚܐ ܕ ܩܐܗܪܗ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܐܠܡܢ ܡ ܡܨܪ، ܓܝܣܐ ܕܡܨܪ ܡܘܚܒܪܠܗ، …
. ܥܕܐ ܕܐܘܒܡܐ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ    ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܫܪܪܬܐ ܕܡܫܬܠܢܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܗܘܝܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܐܬܙܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ، ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܕܠܗ …
ܡܐܙܠܝܬ̈ܐ ܒ 160 ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ  ܦܪܨܘܦܐ ܕܪܩܘܒܠܝܐ ܠ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܫܪܒܐ ܕܟܘܟܬܐ ܒ 160 ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܫܘܪܟܠܗܘܢ ܒܡܐܙܠܝܬܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܝܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܒ ܐܠܦܐ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ …
ܗ̇ܝ ܒܨܘܪܬܐ 19 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܓܘܝܐ ܕܒܛܘܡܝܐ ܓܝܣܝ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܘ ܫܝܬܕ ܦܪܣ، ܒ ܕܩܪܝܬܐ ܓܘܝܐ ܡܟܘܟܒܢܐ ܒܝܠ ܒܛܘܡܝܐ ܓܝܣܝܐ ܕ ܗܘܟܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܥܪܩ ܘ ܫܐܡ ܕܐܣܝܪܐ ܝܢܐ …
شنبه, 13 مهر 1392 09:08

ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܒ ܡܨܪ: 5 ܡܘܬܢ̈ܐ

ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܒ ܡܨܪ: 5 ܡܘܬܢ̈ܐ  ܒܕܩܪܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܒܝܠ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܣܢܕܢܐ ܕܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܦܝܫܗ ܡܘܢܦܠܗ ܕܡܨܪ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 5 ܓܢܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ ܓܢܬܐ ܙܐ ܕܘܪܢܗܘܢ. …
ܐܫܬܘܢ: ܐܡܪܝܟܐ ܓܪܟ ܗܘܝܠܗ̇ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܛܒܻܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 1+5 ܡܫܬܠܢܬܐ ܕܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܫܘܪܪܠܗ ܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܨܦܝܝ ܒܝܕ ܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ …
ܗܘܟܡܐ ܕܕܒܼܪܬܐ ܕܫܘܬܣ̈ܐ ܐܘܚܕܢܝ̈ܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܗ ܒܝܕ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܣܢܐ ܘ ܩܝܘܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܐܡܪܝܟܐܒܘܬ ܠܐ ܕܒܪܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܡܢ ܫܘܬܣܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ، ܡܕܒܪܢܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ …
ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܣܘܪܝܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܗܘܝܠܠܗܘ̈ܢ ܬܦܩܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘܣܘܪܝܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܗܘܝܠܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܘܡܙܡܠܗܘܢ ܒܘܬ ܒܘܚܪܢ ܒܦܢܝܬܐ.  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܠܝܪܢ ܘ ܣܘܪܝܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕ …
دوشنبه, 08 مهر 1392 12:23

74 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܩ

74 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܥܪܩ ܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܥܪܩ ܗܘܝܠܗܘܢ ܣܒܒ 74 ܡܘܬܢܐ. ܐܝܚ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܟܝ ܢܝܘܙ ، ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪ ܚܕܒܫܒܐ ܦܩܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܗܘܢ ܣܒܒ 75 ܡܘܬܢܐ. ܚܕ …
  ܐܠ-ܩܥܕܗ ܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܦܩܝܬ̈ܐ ܕܐܪܒܝܠ ܕܥܪܩ ܩܘܒܠܠܗ̇ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܐܠܩܥܕܗ ܩܘܒܠܗ ܠܡܫܬܠܢܘܬܐ ܕܦܩܝܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܥܪܩ. ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ 6 ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗܘܢ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗܘܢ ܣܒܒ …
دوشنبه, 08 مهر 1392 12:16

5 ܦܩܝܬ̈ܐ ܒܐܪܒܝܠ ܕܥܪܩ

5 ܦܩܝܬ̈ܐ ܒܐܪܒܝܠ ܕܥܪܩ 5 ܦܩܝܬܐ ܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕ5 ܡܘܬܢܐ ܘ ܟܡܐ ܕܪܒܢܐ.  ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܐܢܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗܘܢ ܒܩܢܛܪܘܢ ܒܝܬ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ …