ܛܒ̈ܐ
ܐܗܡܕܝ ܢܙܕ: ܩܣܬ ܐܨܠܝܬܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝ̈ܐ ܕܡܨܪ ܝܘܐ ܕܐܟ̣ܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕ12 ܝܬܒܬܐ ܕܫܘܬܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܒ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܨܪ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܕܗܙܝܘܬܐ ܕܐܗܡܕܝ ܢܙܕ ܪܫ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܟ̣ܬܒ̣ܐ ܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕ22 ܒ ܒܗܡܢ ܡܟܬܒܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܒܚܕ ܡܚܒܪܬܐ ܒܘܬ ܝܘܡܐ ܕ22 ܒܒܗܡܢ: ܒܘܪܟܠܗ ܠܐܗܐ ܝܘܡܐ ܩܐ ܟܠܝ ܡܠܬ ܕܐܝܪܢ …
ܩܣܬܐ ܕܩܛܠܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠ̈ܐ ܕܦܥܘܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܘܝܢܐ ܕܫܘܬܣܐ ܕܗܝܪ̈ܝܬܐ ܐܣܠܡܝ̈ܐ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܫܘܬܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ،ܐܡܪܐ: ܡܗܟܡܬܐ ܕܬܪܘܪ ܕܕܢܫܡܢܕܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒ ܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܫܘܬܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܐܣܠܡܝܐ. …
ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕܪܒ ܚܝܠ̈ܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ: ܐܢ ܚܕܟܡܐ ܦܪܨܘܦܐ ܡܚܦܛܝ ܕ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܦܝܫܗ ܚܙܝܬܐ ܒ ܐܬܪܐ ܡܠܬ ܠܐ ܥܒܪܗ …
سه شنبه, 17 بهمن 1391 12:20

ܨܠܗܝ ܥܒܪܗ ܠܩܗܪܐ ܐܪܫܟ̣ܝܬܐ ܕܡܨܪ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܥܒܪܗ ܠ ܡܨܪ. ܟܢܘܫܝܐ ܥܗܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܐܣ ܡܬܘܩܢܩܐ ܩܐ ܡܕܚܐ ܕܬܪܝܢ ܝܘܡܢܐ. 57 ܐܬܪܘܬܐ ܝܢܐ ܗܕܡܐ ܒܐܗܐ …
ܐܗܡܕܝ ܢܙܕ ܚܫܠܗ ܠܡܨܪ  ܒܢܝܫܐ ܕ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܐ ܕܪ̈ܫܢܐ ܕܫܘܬܣܐ ܕܗܝܪ̈ܝܬܐ ܐܣܠܡܝ̈ܐ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܗܡܕܝ ܢܙܕ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܕܐ ܒܟܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܡܘܗܡܓ ܡܘܪܣܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܨܪ. ܟܢܘܫܝܐ ܥܗܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܬܝܕ …
پنج شنبه, 12 بهمن 1391 12:36

ܙܘܝܚܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܬܪܐ

ܙܘܝܚܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܬܪܐ ܐܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ ܝܠܗ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܝܥܕܪܬܐ ܕܐܡܡ ܡܫܬܣܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܐܝܪܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1978 ܫܪܝܬܐ ܕܐܣܪܘܢܐ ܕܕܢܚܐ.  ܒܘܬ ܐܗܐ ܠܚܡܝܘܬܐ ، ܙܘܝܚܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܢ ܐܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ …
 ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ: ܒ ܥܕܢܬ̈ܐ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܒ ܐܗܐ ܫܘܬܣܐ ܟܘ ܚܕ ܛܒܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܦܪܝܣܐ ܘܡܘܚܒܪܐ ܒܘܬ ܚܕ ܦܩܝܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܚܒܘܪܐ ܕܒܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܚܕ ܟܡܐ ܝܗܒܝ ܛܒܐ ܒܪܝܐ ܘ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܡܨܪ ܒ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܡܘܚܒܪܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ ܛܒܐ ܡܘܗܡܕ ܡܘܪܣܝ ܡܢ ܒܬܪ ܫܓܘܫܝܐ ܐܚܪܝܐ ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒ ܐܪܒܥܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܪܬ ܣܥܝܕ، ܣܘܥܙ ܘ …
ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܪܘܪ̈ܝܫܬܐ  ܠܒܢܝܕ ܟܒܐ ܐܚܪܝܐ ܒܝܕ ܝܗܒܝ ܛܒܐ: ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒ ܥܕܢܬܐ ܐܚܪܝܐ ܡܘܢܬܝܐ ܝܠܗ ܠ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܚܝܠܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ. ܐܢܐ ܛܒܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠܡܢܪ …
ܟܢܘܫܝܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܐܢܪܙܝ ܒܕ ܦܐܫ ܡܬܘܩܢܩܐ ܒܬܗܪܢ  ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܝܕܥܝ ܫܘܠܐ ܓܘܝܐ ܘܒܪܝܐ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܐܢܪܙܝ ܒ ܡܩܘܚܬܐ ܕܕܥܬܝܕ،ܚܘܝܕܐ ܒܝܐ ܥܡܝܐ، ܐܠܨܝܘܬܐ،ܦܪܣܬܐ ܘܡܬܚܒܝܬܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܬܘܩܢܩܐ ܒ ܣܝܩܘܡܐ …
ܬܓܪܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܪܗ̇ ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕ1.78 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܬܓܪܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ 10 ܝܪܚܐ ܕܫܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܕܝܠܗ ܠ78 ܡܝܠܝܪܕ 151 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ.  ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܡܪܘܟ ܕܐܝܪܢ.  
  ܢܫܪܬܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܢܫܪܘܢ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ.  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܫܪܢܐ ܕܘܪܒܢܘܢ.
  ܢܫܪܬܐ ܕܕܪ̈ܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܩܘܠܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܨܪ ܢܫܪܘܢ ܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܓܐܬܪܐ.  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܫܪܢܐ ܕܘܪܒܢܘܢ.
ܣܢܕܬܐ ܕܐܘܒܡܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠ ܐܬܪܐ ܕܡܠܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦܘܢܝ ܥܡ ܦܪܢܣܘܐ ܐܘܠܢܕ ܡܘܚܒܪܐ ܠ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐ ܐܬܪܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܙܩܙܬܢ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܙܩܙܬܢ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ5+1 ܒ ܐܗܐ ܐܬܪܐ.
ܒܥܘܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܐܫܬܘܢ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܐܝܪܐ ܘ5+1 ܬܚܠܘܦܐ ܕܟܬܪܝܢ ܐܫܬܘܢ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܛܠܒܠܗ ܠ ܡܢܦܠܬܐ ܠܒܬܪܝ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܝܪܐ ܘ5+1  ܐܗܐ ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ …
ܡܘܬܐ ܕ15 ܗܕ̈ܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܐܦ̣ܓ̣ܢܣܬܢ 15 ܗܕܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܐܦܓܢܣܬܢ ܡܝܬܠܘܢ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܝ- ܛܒܐ: 15 ܓܢܬܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܬܠܒܢ ܒ ܝܘܡܐ ܕܕܒܪ ܒ ܘܦܪܟܦܪܝܫ ܕ ܐܬܪܐ ܒ ܕܩܪܝܐܥܡ …
7 ܡܘܬܢ̈ܐ ܒ ܢܫܪ̈ܝܬܐ ܬܪܘܪ̈ܝܣܬܝ ܕܥܪܩ ܢܫܪܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܒ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܘܢ ܥܠܬܐ ܕ7 ܡܘܬܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܕܩܝܩܐ ܒܕܥܬܝܕ ܒܕ ܦܝܫܝ ܝܗܒܐ.
ܣܢܕܬܐ ܕܡܨܪ ܡܢ ܗܩܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܡܚܒܢܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܬܒܐ ܆ܢܛܪܘܬܐ ܕܡܣܪ ܒܬܗܪܢ ، ܡܘܚܒܪܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܐܬܪܗ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܐܬܘܟܡܝܐ ܡܚܒܢܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܝܪܢ.       ܣܢܕܬܐ ܕܡܨܪ ܡܢ ܗܩܘܬܐ …