ܛܒ̈ܐ
ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܐܫܐ ܒܘܬ ܡܘܬܐ ܕܡܢܕܠܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܐܦ̰ܪܝܟܐ ܬܝܡܢܝܬܐܙ ܐܗܐ ܒܣܡܬܐ ܕܪܐܫܐ ܦܝܫܠܗ̈ ܫܘܕܪܬܐ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܡܢܕܠܐ ܝܘܡܐ …
  ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܘܗܢܝ: ܐܘܪܚܐ ܕܩܢܘܢܐ ܩܐ ܫܩܠܬܐ ܕܦ̇ܝܠܬܪ ܡܢ ܦ̇ܝܣ ܒܘܟ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܥܛܘܢܘܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܕܦܦܝܠܬܪܝܢܓ ܡܢ ܥܠ ܦܝܣ ܒܘܟ ܐܡܪܐ: ܣܝܥܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ …
  ܡܫܪܪܬܐ ܕܦܐܦ ܘ ܦܘܬܝܢ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ  ܦܘܬܝܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܐ ܕܓܢܗ ܠܐܝܛܠܝܐ ܘ ܘܬܝܟܢ، ܝܘܡܐ ܕܬܧܪܝܢܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܒ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܩܕܡܝܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ …
  ܥܡܪ̈ܢܐ ܐܝܪܢܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܢ̈ܐ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܝܬܠܗܘ̈ܢ ܟ̰ܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܒܘܬ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܟܘܢܣܘܠܝ ܘ ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܪܢܝܐ ܕܥܒܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕ …
ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܣܘܪܝܐ ܛܠܒܠܗܘ̈ܢ ܕܦܝܫܝ ܩܒܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܥܡܪ̈ܢܐ ܘ ܒܢܝ  ܪܘܣܝܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܠܡܘܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܡܫܩ ܝܗܒܠܘܢ ܚܕ ܟܬܒܐ ܩܐ ܒܝܬ ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܒܐܗܐ ܟܬܒܐ ܡܘܚܒܪܠܘܢ ܠ …
ܪܗܛܐ ܫܬܝܬܝܐ ܒ ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܙ̇ܢܒܼ  ܒ ܚܕ ܐܗܘܠ ܕܪܗܛܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܫܬܐ ܐܬܪܘܬܐ ܚܝܠܢܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒ ܙܢܒ ܕܣܘܝܣ ܐܝܬܠܗ ܟܘܬܪܐ، ܙܪܝܦ ܘ ܐܫܬܘܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܗܘܝܠܠܘܢ …
ܥܪܩܟ̰ܝ: ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܕܙ̇ܢܼܒ ܩܪܒܘܢܗ̇ ܝܢܐ ܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ  ܥܒܣ ܥܪܩܟܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܙܕܩܝܐ ܕ ܘܙܝܪ ܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܝܠ ܐܝܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ5+1 …
  ܢܦܠܬܐ ܕܒܘܝܝܢܓ737 ܕܪܘܣܝܐ ܒ50 ܡܘܬܢ̈ܐ  ܐܝܪܒܠܢ ܒܘܝܝܢܓ ܕܪܘܣܝܐ ܒܥܕܢܐ ܕܝܬܒܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒ ܚܕ ܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢ ܒ ܡܥܪܒܐ ܕܪܘܣܝܐ ܢܠܗ ܘ 50 ܚܙܘܩܐ ܡܝܬܠܗܘܢ.  
ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܝܟܐ ܫܘܚܠܦܠܗ̇ ܬܚܡܢܬܗ̈ ܒܘܬ ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܝܥܕܪܬܐ ܠܒܬܪܝܝ ܕܟܡܐ ܣܢܬܘܪܗ ܥܠܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܓܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ، ܗܕܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܝܟܐ ܫܘܚܠܦܠܗ̇ ܬܚܡܢܬܗ̈ ܒܘܬ ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܝܥܕܪܬܐ ܠܒܬܪܝܝ ܕܟܡܐ ܣܢܬܘܪܗ ܥܠܝܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܓܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ، ܗܕܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ …
ܒܥܘܬܐ ܕܐܘܒܡܐ ܡܢ ܦܪܠܡܢ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܩܐ ܗܕܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܐ: ܠܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܐܝܪܢ.  ܝܪܟ ܐܘܒܡܐ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫ ܒܫܒܐ ܩܐ ܗܕܡܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙ̇ܢܣ ܒܘܬ ܥܒܼܘܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ، ܡܘܚܒܪܠܗ ܕ ܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܫܩܠܬܗ ܒܠܗ ܦܨܘܥܝܬܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘܓܘܪܐ.  ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ …
ܐܦ̇ܓ̣ܡ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪ̈ܝܬܐ ܬܠܝܬܝ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܣܪܒܼܢܬܐ  ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܬ ܐܡܪܐ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ …
ܐܦ̇ܓ̣ܡ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪ̈ܝܬܐ ܬܠܝܬܝ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ- ܣܪܒܼܢܬܐ  ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒ ܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܬ ܐܡܪܐ: ܡܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܓܙܪܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ …
 ܥܪܩ ܟ̰ܝ: ܗܡܙܡܝܬ̈ܐ ܬܠܝܬܝܐ: ܙ̇ܪܝܦ̣،ܐܫܬܘ ܘ ܟܪܝ ܡܣܝܡܢܐ ܝܘܐ ܥܒܣ ܥܪܩ ܟܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ، ܐܡܪܐ ܝܠܗ: ܗܡܙܡܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ، ܐܫܬܘܢ ܘ ܟܪܝ ܝܘܐ ܡܣܝܡܢܐ.  ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ …